Προκήρυξη για εκπαίδευση ενηλίκων στην Αθήνα

23 Ιουνίου 2008
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρµογή του Νόµου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηµατοποίηση της ∆ια βίου Μάθησης») και συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Κ.Τ.) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει τα 2 παρακάτω προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης:
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 25 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ 25 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008
«Εισαγωγή στην εκπαίδευση ενηλίκων και βασικές διδακτικές τεχνικές» Σκοπός του προγράµµατος αποτελεί η εισαγωγή και η γνωριµία των εκπαιδευοµένων µε τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Απευθύνεται σε συνδικαλιστές και εργαζόµενους.Βασική προϋπόθεση συµµετοχής η µη παρακολούθηση προγράµµατος εκπαίδευσης εκπαιδευτών του ΕΚΕΠΙΣ. Απαραίτητη η κατοχή πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. «Η πολιτισµική ετερότητα» Σκοπός του προγράµµατος είναι η εισαγωγή των εκπαιδευοµένων στις έννοιες της προκατάληψης, του στερεοτύπου, του ρατσισµού και στη συζήτηση σχετικά µε τις έννοιες της ατοµικής και κοινωνικής ταυτότητας και των τρόπων που αυτές επηρεάζουν τις ατοµικές και συλλογικές αντιλήψεις και στάσεις. Απευθύνεται σε συνδικαλιστές και εργαζόµενους. Θα προτιµηθούν εργαζόµενοι σε δοµές συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού (δήµοι, νοµαρχίες, ΚΠΑ ΟΑΕ∆, ΚΕΚ, κ.ά.). Πιστοποίηση γνώσεων-δεξιοτήτων: Κάθε εκπαιδευόµενος /-η αξιολογείται για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατακτά, αλλά και αξιολογεί τους εκπαιδευτές του και συνολικά την επιµορφωτική δράση. Με την επαρκή φοίτηση του εκπαιδευοµένου/ -ης και την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα χορηγείται στους εκπαιδευόµενους Πιστοποιητικό ∆ια Βίου Επιµόρφωσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόµου 3369/2005 του Υπουργείου Παιδείας. Απαραίτητα δικαιολογητικά
  1. Έντυπη αίτηση συµµετοχής
  2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
  3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
  4. Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Αθήνα

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: