Προκηρύξη για συμμετοχή εκπαιδευομένων στο Ηράκλειο

1 Σεπτεμβρίου 2008
Οι δράσεις υλοποιoύνται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρµογή του Νόµου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηµατοποίηση της ∆ια βίου Μάθησης») και συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Τα προγράµµατα που θα υλοποιηθούν θα είναι τα παρακάτω:
Α/Α
∆ΙΑΡ ΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙ ΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚ Ο ΕΠΙΠΕ∆Ο/ΑΡΙΘ ΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Β1
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ­ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
Β2
ΒΑΣΙΚΕΣ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
75
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙ Ο
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ­ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Σ 2008
Γ1
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
30
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙ Ο
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ­ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
Γ2
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
25
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙ Ο
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ­ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
∆1
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ -ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ­ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
100
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ­ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
∆2
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
50+50
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑ ΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ­ΑΕΙ/ 10 ΑΤΟΜΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
 • Η Β ∆ΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ: Εργαζόµενους του δηµόσιου – ιδιωτικού τοµέα και ∆ΕΚΟ ,αλλά και εκπροσώπων των εργαζοµένων ( συνδικαλιστών ) σε πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο επίπεδο. Τα δύο προτεινόµενα προγράµµατα εκπαίδευσης της 2ης δρασης (Β1, Β2) είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών ( 25+ 75) αναπτύσσονται βαθµιδωτά και αλληλοσυνδέονται, έτσι ώστε ο εκπαιδευόµενος να έχει την δυνατότητα να καθορίσει µόνος του το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων Η/Υ , το οποίο επιθυµεί να αποκτήσει και να λάβει την ανάλογη πιστοποίηση.
 • Η Γ ∆ΡΑΣΗ ΑΦΟΡΑ:
Γ1. « Εκπαίδευση εργαζοµένων στην Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας»
Εργαζόµενους της ∆ΕΗ , συνδικαλιστές και µέλη επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας, διάρκειας 30 ωρών και
Γ2. « Εκπαίδευση εργαζοµένων στην διασφάλιση ποιότητας-υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων»
Επιχειρήσεις τροφίµων – ποτών ( π.χ. ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, κέτερινγκ, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία, εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποιίας κ.λ.π. ) οι οποίες έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους σύµφωνα µε την « επίσηµη εκπαίδευση του ΕΦΕΤ σε βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίµων». Οι εκπαιδευόµενοι στο τέλος του προγράµµατος µπορούν να αποκτήσουν επίσηµη πιστοποίηση από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων ( ΕΦΕΤ) ∆ιάρκεια του προγράµµατος είναι 25 ώρες.
 • Από τα δυο τελευταία προγράµµατα της ∆ΡΑΣΗΣ ∆ το πρώτο που αφορά στην εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας απευθύνεται στην οµάδα – στόχο Μετανάστες και το δεύτερο πρόγραµµα εκπαίδευσης που αφορά στην εκµάθηση της Αγγλικής Γλώσσας απευθύνεται σε εργαζοµένους, καθώς και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους.
Όσοι επιθυµούν µπορούν να παρακολουθήσουν από ένα έως και το σύνολο των παραπάνω προγραµµάτων. Πιστοποίηση γνώσεων-δεξιοτήτων: Κάθε εκπαιδευόµενος /-η αξιολογείται για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατακτά, αλλά και αξιολογεί τους εκπαιδευτές του και συνολικά την επιµορφωτική δράση. Με την επαρκή φοίτηση του εκπαιδευοµένου/ -ης και την ολοκλήρωση του προγράµµατος της επιµόρφωσης θα χορηγείται στους εκπαιδευόµενους Πιστοποιητικό της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόµου 3369/2005. Οι εκπαιδευόµενοι δικαιούνται:
 • Πιστοποιητικό ∆ια Βίου Επιµόρφωσης (Σε όλα τα προγράµµατα εκπαίδευσης).
 • Πιστοποιηµένος Τίτλος ∆εξιοτήτων Πληροφορικής (ECDL) (Στα προγράµµατα εκπαίδευσης µεΒ1 και Β2).
 • Πιστοποιηµένος Τίτλος ∆εξιοτήτων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) (Στο πρόγραµµα εκπαίδευσης µεΓ2).
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Κρήτη

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: