Προκήρυξεις για συμμετοχή σε προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στη Λάρισα

5 Οκτωβρίου 2008
Α/Α
Τίτλος Ενότητας
∆ιάρκεια σε ώρες
Αριθµός Ωφελουµένων
1
Εξειδικευµένες πολιτικές ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού
• Κοινωνική Προστασία
25
20
• Πολιτικές και προγράµµατα απασχόλησης
25
20
• Εργασιακές Σχέσεις
25
20
2
Μετανάστευση και κοινωνικός αποκλεισµός στην ελληνική αγορά εργασίας
25
20
3
Συστήµατα Αµοιβών και αξιολόγησης του προσωπικού
25
20
4
Τα βασικά εργατικά δικαιώµατα στον ιδιωτικό τοµέα
25
20
5
Βασικές Τεχνικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων
25
20
6
Βασικές γνώσεις πληροφορικής για εκπαίδευση
25
20
7
Συστήµατα πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων –Επαγγέλµατα και ∆ια βίου µάθηση
25
20
8
Η πολιτισµική ετερότητα
25
20
Στο πλαίσιο του προγράµµατος ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, Μέτρο2.5-Ενέργεια 2.5.1-Πράξη 2.5.1.α που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Εργασία και Εκπαίδευση» ΙΝΕ / ΓΣΕΕ και ΚΑΝΕΠ / ΓΣΕΕ και αφορά στη συνδικαλιστική εκπαίδευση σας ενηµερώνουµε ότι δεχόµαστε αιτήσεις για τα εξής προγράµµαταδια βίου εκπαίδευσης.
Τα παραπάνω προγράµµατα εκπαίδευσης απευθύνονται σε συνδικαλιστές (µέλη διοικήσεων σωµατείων, εργατικών κέντρων, οµοσπονδιών, επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας – συµβουλίων εργαζοµένων – επιτροπές χάραξης πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, επιτροπών ΝΕΕΚΑΑ ή/και ενεργά µέλη σωµατείων εργαζοµένων).
Οι εκπαιδευόµενοι µετά το τέλος των προγραµµάτων θα λάβουν «πιστοποιητικό δια βίου εκπαίδευσης» από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και βεβαίωση συµµετοχής από το ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ.
-Όσοι επιθυµούν µπορούν να παρακολουθήσουν από ένα έως και το σύνολο των παραπάνω προγραµµάτων.
-Τέλος, ενηµερώνουµε ότι τα προγράµµατα θα υλοποιούνται από την Παρασκευή το µεσηµέρι έως και την Κυριακή το απόγευµα.
Κατάθεση αιτήσεων καθηµερινές από 09:30 έως 14:30 στη Γραµµατεία του Παραρτήµατος Λάρισας του ΚΕΚ Ινστιτούτου Εργασίας / ΓΣΕΕ στη διεύθυνση ΤΖΑΒΕΛΑ 4.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή άλλη πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ:2410537489.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Λάρισα

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: