Προκήρυξη για συνεργασία εκπαιδευτών στο Ηράκλειο

1 Σεπτεμβρίου 2008
Οι δράσεις υλοποιoύνται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρµογή του Νόµου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηµατοποίηση της ∆ια βίου Μάθησης») και συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Τα προγράµµατα που θα υλοποιηθούν ανά δράση θα είναι τα παρακάτω:
∆ΡΑΣΗ Β: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η/ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ, ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ»
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
1. Εισαγωγικές γνώσεις πληροφορικής
25
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
2. Βασικές συµπληρωµατικές γνώσεις στην πληροφορική
75
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
∆ΡΑΣΗ Γ: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ (ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ , ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ »
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
1. Εκπαίδευση εργαζοµένων στην υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
30
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
2. Εκπαίδευση εργαζοµένων στην διασφάλιση ποιότητας-υγιεινής και ασφαλείας τροφίµων
25
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2008
∆ΡΑΣΗ ∆: «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ (ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) ΓΛΩΣΣΑ»
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
1. Εκµάθηση βασικών γνώσεων Αγγλικών σε εργαζόµενους
50+50
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ/ 10 ΑΤΟΜΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
2. Εκµάθηση βασικών γνώσεων Ελληνικών σε µετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες
100
ΕΜΜ. ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ 23, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ/ 20 ΑΤΟΜΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
Ηαµοιβή του κάθε εκπαιδευτή θα καθοριστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα του οδηγού διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτές µπορούν να υποβάλλουν το βιογραφικό τους για τα «Προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης» που αφορούν στο γνωστικό αντικείµενο τους. Στο βιογραφικό θα πρέπει να αναγράφεται εκτός των σπουδών και της γενικότερης διδακτικής εµπειρίας και οποιαδήποτε πιστοποίηση από δηµόσιους οργανισµούς (π.χ. ΕΚΕΠΙΣ, ΕΚ∆∆, ΓΓΕΕ κτλ.). Θα συνεκτιµηθεί διδακτική εµπειρία σε προγράµµατα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης. Τα βιογραφικά µπορούν να στέλνονται ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Εµµ. Καστρινάκη 23, 71305 Ηράκλειο Κρήτης. Η διαδικασία υποβολής των βιογραφικών αρχίζει από την 14/01/2008 και λήγει την 31/01/2008. Μετά την παραπάνω ηµεροµηνία κανένα βιογραφικό δεν θα γίνεται δεκτό ούτε και ταχυδροµικά (ηηµεροµηνία του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη). Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Μελαµπιανάκη Μανόλη (Υπεύθυνος Προγράµµατος) ή στη κα Κωστάκη Ελίνα (Γραµµατειακή Υποστήριξη) τηλ. 2810- 343616, ώρες 09:00 - 15:00.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Κρήτη

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: