Προκήρυξη για συμμετοχή εκπαιδευομένων σε πρόγραμμα εκμάθησης βασικών γνώσεων ελληνικών σε μετανάστες στην Καβάλα

9 Ιουνίου 2008
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρµογή του Νόµου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηµατοποίηση της ∆ια βίου Μάθησης») και συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους, πρόκειται να υλοποιήσει στο Νοµό Καβάλας πρόγραµµα εκµάθησης βασικών γνώσεων Ελληνικών σε Μετανάστες – Παλιννοστούντες –Πρόσφυγες, διάρκειας 100 ωρών, την περίοδο Ιουνίου Αυγούστου 2008. Το πρόγραµµα εντάσσεται στην ∆’ ∆ράση του Έργου και οδηγεί, µετά από εξετάσεις, στη λήψη πιστοποιητικού ελληνοµάθειας επιπέδου Β’, του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Επιπλέον, µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος επιµόρφωσης και την επαρκή φοίτηση των εκπαιδευοµένων θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόµου 3369/2005. Για την συµµετοχή στο πρόγραµµα οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νοµού Καβάλας (∆αγκλή 19, τηλ 2510225615) από 2/6/2008 µέχρι 9/6/2008. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2541064448 κο Χαραλαµπίδη.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Ξάνθη

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: