Προκήρυξη για συμμετοχή εκπαιδευομένων σε πρόγραμμα εκμάθησης βασικών γνώσεων ελληνικών σε μετανάστες στην Καβάλα

9 Ιουνίου 2008
Η Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Εργασία & Εκπαίδευση» του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κ.ΑΝ.Ε.Π./Γ.Σ.Ε.Ε.) και του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.) της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, υλοποιώντας την πολιτική της Γ.Σ.Ε.Ε. για την ανάδειξη της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης ως βασικού εργαλείου για την πρόσβαση των εργαζοµένων στην κοινωνία της γνώσης και παράλληλα ως θεµελιώδους µοχλού για την οικονοµική – κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή της χώρας, σχεδίασε το παρόν Έργο, το οποίο περιλαµβάνει Επιµορφωτικές ∆ράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζοµένων και συµβάλλουν σε σηµαντικό βαθµό στη βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων µε αποτέλεσµα την ενίσχυση του ρόλου και της θέσης τους στην επαγγελµατική και κοινωνική ζωή. Ειδικότερα, η ∆ράση που θα υλοποιηθεί υπό την εποπτεία του ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. στο Νοµό Καβάλας, ∆ήµος Χρυσούπολης αφορά στην Εκπαίδευση Εργαζοµένων στην Αγγλική Γλώσσα. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα (το οποίο δεν είναι επιδοτούµενο) έχουν οι εργαζόµενοι του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα χωρίς γνώσεις αγγλικής γλώσσας Η χρονική περίοδος υλοποίησης των προγραµµάτων κατάρτισης ορίζεται κατά τους µήνες Ιούνιο – Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέµβριο 2007, απογευµατινές ώρες και συγκεκριµένα δύο απογεύµατα ανά εβδοµάδα επί δύο ώρες ∆ΡΑΣΗ Γ - ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
 • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 50+50
 • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Αισώπου 24 / Θεσσαλονίκη
 • ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο/ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ / 10 ΑΤΟΜΑ
 • ΠΙΘΑΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: ΜΑΪΟΣ  2008
Στους εκπαιδευόµενους, κατόπιν εξετάσεων, χορηγείται:
 • Πιστοποιητικό Επιµόρφωσης
 • Πιστοποιηµένος Τίτλος Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας για τις βασικές τάξεις Α και Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - Ε.Κ.Τ.
Απαιτούµενα δικαιολογητικά:
 1. Έντυπη αίτηση συµµετοχής στο πρόγραµµα που διατίθεται από το ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε.
 2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
 3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών
 4. Σύντοµο Βιογραφικό Σηµείωµα
 5. Βεβαίωση Εργοδότη
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Ξάνθη

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: