Προκήρυξη για συμμετοχή σε προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης στην Πάτρα

10 Οκτωβρίου 2008
Η δράση υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «Εργασία &Εκπαίδευση» της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία προγραµµάτων ∆ια Βίου Εκπαίδευσης από τη ΓΣΕΕ», το οποίο εντάσσεται στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ του ΥΠΕΠΘ (Μέτρο 2.5, Ενέργεια 2.5.1., Πράξη 2.5.1.α σε εφαρµογή του Νόµου 3369/6-7-2005 για τη «Συστηµατοποίηση της ∆ια βίου Μάθησης») και συγχρηµατοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και κατά 20% από εθνικούς πόρους.
Τα προγράµµατα που θα υλοποιηθούν θα είναι τα παρακάτω:
 1. Εργασιακές Σχέσεις
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 16-17-18 Νοεµβρίου 2007
 2. Κοινωνική Προστασία
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 16-17-18 Νοεµβρίου 2007
 3. Πολιτικές και Προγράµµατα Απασχόλησης
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 14-15-16 ∆εκεµβρίου 2007
 4. Τα βασικά εργατικά δικαιώµατα στον ιδιωτικό τοµέα
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 11-12-13 Ιανουαρίου 2008
 5. Συστήµατα πιστοποίησης επαγγελµατικών προσόντων – Επαγγέλµατα και ∆ια βίου µάθηση
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 15-16-17 Φεβρουαρίου 2008
 6. Συστήµατα Αµοιβών και αξιολόγησης του προσωπικού
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 14-15-16 Μαρτίου 2008
 7. Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής για Εκπαίδευση
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 18-19-20 Απριλίου 2008
 8. Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής για Εκπαίδευση
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 16-17-18 Μαΐου 2008
 9. Μετανάστευση και κοινωνικός αποκλεισµός στην ελληνική αγορά εργασίας
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 20-21-22 Ιουνίου 2008
 10. Η πολιτισµική ετερότητα
  • ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ: 25
  • ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΑΤΡΑ
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 18-19-20 Ιουλίου 2008
- Τα παραπάνω προγράµµατα εκπαίδευσης απευθύνονται σε συνδικαλιστές (µέλη διοικήσεων σωµατείων, εργατικών κέντρων, οµοσπονδιών, επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας – συµβουλίων εργαζοµένων – επιτροπές χάραξης πολιτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού, επιτροπών ΝΕΕΚΑΑ ή/και ενεργά µέλη σωµατείων εργαζοµένων).
- Όσοι επιθυµούν µπορούν να παρακολουθήσουν από ένα έως και το σύνολο των παραπάνω προγραµµάτων.
- Τέλος, ενηµερώνουµε ότι τα προγράµµατα θα υλοποιούνται από Παρασκευή µεσηµέρι έως και Κυριακή απόγευµα.
Πιστοποίηση γνώσεων-δεξιοτήτων:
Κάθε εκπαιδευόµενος /-η αξιολογείται για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατακτά, αλλά και αξιολογεί τους εκπαιδευτές του και συνολικά την επιµορφωτική δράση. Με την επαρκή φοίτηση του εκπαιδευοµένου/ -ης και την ολοκλήρωση του προγράµµατος της επιµόρφωσης θα χορηγείται στους εκπαιδευόµενους Πιστοποιητικό της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 του Νόµου 3369/2005.Αίτηση και έγγραφα που τη συνοδεύουν
 1. Έντυπη αίτηση για συµµετοχή τους στο πρόγραµµα
 2. Σύντοµο Βιογραφικό µε συνοπτική περιγραφή των σπουδών και των επιµορφωτικών προγραµµάτων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο (το πολύ µέχρι 2 σελίδες).
 3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Ταυτότητας
 4. Bεβαίωση για συνδικαλιστική ιδιότητα
Λήξη ηµεροµηνίας υποβολής αιτήσεων: Μίας εβδοµάδα πριν την έναρξη του κάθε προγράµµατος, σύµφωνα µε τον προηγούµενο πίνακα.
   
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Πόλη: Πάτρα

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων:Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Λήξαν

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: