Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

8 Σεπτεμβρίου 2014
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ΕΥΡΩ και κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με τις ποσότητες και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α’.
Η δαπάνη του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 58.000,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι τις 71.340,00€ με ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 23/9/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που να απευθύνεται στο Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) στην διεύθυνση Εμ. Μπενάκη 71Α, ΤΚ 10681, Αθήνα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 23/9/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ, στα Γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Εμ. Μπενάκη 71Α, ΤΚ 10681, Αθήνα, ημιώροφος) από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί.

Δείτε το σχετικό συνημμένο αρχείο.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της προκήρυξης από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ στην διεύθυνση Εμ. Μπενάκη 71Α, ΤΚ 10681, Αθήνα, καθώς και από τον δικτυακό τόπο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ: www.inegsee.gr.
Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Προκήρυξης παρέχονται από τον φορέα στο τηλ. 210-3327710

Δείτε επίσης το σχετικό συνημμένο αρχείο.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.