Προκήρυξη θέσης εργασίας «Επιστημονικός συνεργάτης – ειδικός σύμβουλος υποστήριξης του έργου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ»

12 Ιανουαρίου 2012

Α.2 Αντικείμενο και περιεχόμενο της θέσης εργασίας

Αντικείμενο της θέσης εργασίας είναι η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης και συντονιστικής υποστήριξης, με συμμετοχή στις ανάλογες ομάδες έργου, για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα
1. Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
1.1 Εξειδικευμένα Προγράμματα Συνδικαλιστικής Εκπαίδευσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
1.2. Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζόμενων Ιδιωτικού Τομέα
2. Ε.Π «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»
2.1 «Προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στα όργανα εκπροσώπησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων».
3. Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες υπηρεσιών:
1. Υπηρεσίες προγραμματισμού, διαχείρισης και παρακολούθησης των επιχειρησιακών δράσεων του ΙΝΕ
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις εξής υπηρεσίες:
1.1 Επεξεργασία σχεδίων προκηρύξεων
1.2 Τεχνική υποστήριξη και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεών του, σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο και ιδιαίτερα τους κανονισμούς του ΕΣΠΑ.
1.3 Συνεχής παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των δράσεων.
1.4 Αναθεώρηση των Τεχνικών Δελτίων Έργων / Υποέργων εφόσον χρειασθεί.
1.5 Υποστήριξη στην κατάρτιση των απαραίτητων Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών Υποέργων και Τριμηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης.
1.6 Υποστήριξη στην ολοκλήρωση των δράσεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

2. Εμπειρογνωμοσύνες
2.1 Υποστήριξη της ωρίμανσης και υλοποίηση επιμέρους δράσεων (όπως εσωτερική αξιολόγηση, σχέδιο ανάπτυξης δράσης, εκθέσεις, συμμετοχή σε υλοποίηση workshop, εσωτερικής επιμόρφωσης κλπ)
2.2 Συμμετοχή, με την ανάληψη συμβουλευτικού ρόλου, στον επιστημονικό συντονισμό των έργων.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Β1. Μητρώο εξωτερικών συνεργατών ΙΝΕ ΓΣΕΕ – ΜΕΣΙΝΕ
Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Οι υποψήφιοι συνεργάτες πρέπει να είναι εγγεγραμμένα μέλη του ΜΕΣΙΝΕ.
(Σημειώνεται ότι, ανεξάρτητα από την παρούσα πρόσκληση, τοΜητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) είναι συνεχώς ανοιχτό για όποιο ειδικευμένο επιστήμονα θέλει να εγγραφεί).
Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα καλέσει σε διαπραγμάτευση τα φυσικά πρόσωπα, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια της συμβατότητας των προσόντων τους (σπουδών, εργασιακής εμπειρίας, τρέχουσας απασχόλησης, σχετικής ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ με το περιεχόμενο και τα αντικέιμενα της θέσης εργασίας.
Για την τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη τα εξής:
Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων φυσικών προσώπων σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας
Ιδιαίτερα, θα ληφθούν υπόψη τα εξής:

  • Επιστημονική επάρκεια
  • Διοικητική ικανότητα / εμπειρία
  • Εμπειρία σε συναφείς θέσεις εργασίας
  • Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις

ανάγκες υλοποίησης των έργων

Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής
- Μεταπτυχιακές σπουδές
- Πολύ καλή γνώσης Αγγλικής γλώσσας
- Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διοίκηση έργων και σε θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ),, καθώς και σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
- Ερευνητική εμπειρία σε θέματα συναφή με το περιεχόμενο των έργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Για τον εξειδικευμένο συνεργάτη, που θα επιλεγεί βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνει να υλοποιήσει για την χρονική περίοδο από 1ο /2012 έως 12ο /2013.

Δ. Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι την 20-1-2012 και ώρα 15.00 μ.μ., στην διεύθυνση ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71Α, Αθήνα τ. τ 106.81,

Πληροφορίες
κα Μαρία Πλατή, mplati@inegsee.gr , τηλ.210 3327781

 

Διαβάστε το Αναλυτικό Τεύχος

  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.