ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

26 Οκτωβρίου 2010ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ


ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ,
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

 

Διάρκεια του Έργου: 2010 – 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ»ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΙΝ.Ε της ΓΣΕΕ

 

 


 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) – Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΝΕ ΓΣΕΕ /(ως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα www.inegsee.gr) –
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΙΝΕ (ως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα www.inegsee.gr)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

2010 – 2015

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ.2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΙΝΕ.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)

3 -11-2010 (ώρα: 15.00 μ.μ.)

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) – Ε. Μπενάκη 71Α 106 81 Αθήνα


Α. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρησιακής ενίσχυσης και αναβάθμισης του έργου του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, υλοποιούνται δύο αλληλεξαρτώμενες ομάδες ενεργειών, οι οποίες επιπλέον προορίζονται να ενισχύσουν και τις ήδη υλοποιούμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου «Θεσμική αναβάθμιση της ΓΣΕΕ». Πρόκειται για:

 • Ενέργειες οργάνωσης, ενίσχυσης και ανάπτυξης λειτουργιών παρατηρητηρίου
 • Ενέργειες οργάνωσης και ανάπτυξης λειτουργιών Μονάδας τεκμηρίωσης και υποστήριξης της θεσμικής εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ,

Μέσω ακριβώς αυτών των ενεργειών, προωθείται ως άμεσος στόχος η επιχειρησιακή ενίσχυση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ως αναμενόμενο αποτέλεσμα η ενδυνάμωση της θεσμικής εκπροσώπησης και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και παρεμβάσεων της ΓΣΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα βασικό πυρήνα της πράξης, μέσω του οποίου δρομολογούνται οι αναγκαίες αλλαγές για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αποτελεί η «Σύσταση, οργάνωση και ανάπτυξη λειτουργιών δύο διακριτών αν και αλληλοσυνδεόμενων Μονάδων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ:
α) Παρατηρητηρίου κοινωνικών – οικονομικών /δημοσιονομικών εξελίξεων και πολιτικών καθώς και εκτίμησης της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων
β) Μονάδας τεκμηρίωσης και υποστήριξης της θεσμικής εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ».

Οι ανωτέρω Μονάδες αναπτύσσονται και λειτουργούν με ίδια μέσα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr) για την συμμετοχή τους στην ανάπτυξη και λειτουργία των παρακάτω Μονάδων του Παρατηρητηρίου:

Μ1. Παρατηρητήριο Δημοσιονομικών Εξελίξεων και Δημοσιονομικής Πολιτικής
Θεματικοί άξονες

 • Ο Δημόσιος Τομέας της Ελληνικής Οικονομίας:Κρίση, Προβλήματα, Προοπτικές.
 • Αποτελεσματικότητα Δημόσιων Δαπανών: Ποσοτική και Ποιοτική Εκτίμηση των Συνεπειών τους.
 • Δημοσιονομική Πολιτική στην Ελλάδα και την ΟΝΕ: τα Συμφέροντα της Εργασίας.
 • Δημοσιονομική Πολιτική και Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα /Αστάθεια
 • Δημόσιος Τομέας, Δημοσιονομική Πολιτική και Μοντέλο Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

 

Μ2. Παρατηρητήριο Τεχνολογικού Μετασχηματισμού και Οικονομικής Ανάπτυξης/ Παραγωγικής Αναδιάρθρωσης

Θεματικοί άξονες

 • Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Οικονομίας Ποσοτική και Ποιοτική Ανάλυση.
 • Τεχνολογία, Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα στην Ελληνική Οικονομία: Μετάβαση σε ένα Παραγωγικό Μοντέλο με Περισσότερη Απασχόληση και Ανάπτυξη.
 • Τεχνολογία, Απασχόληση, Θεσμοί και Οικονομική Ανάπτυξη στην Ελλάδα τον 21ο αιώνα.
 • Η Συνθήκη της Λισσαβόνας, η Ελληνική Οικονομία και η Ε.Ε.
 • Μοντέλο Ανάπτυξης στην Ελλάδα: Μία Εξελικτική Προσέγγιση με βάση την Τεχνολογία και τους Θεσμούς.

Μ3. Παρατηρητήριο Φτώχειας , Εισοδημάτων και Κοινωνικών Ανισοτήτων
Θεματικοί άξονες

 • Ανάλυση διαχρονικών μεταβολών ανισότητας και φτώχειας στην Ελλάδα
 • Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός: Επικάλυψη και διαφοροποιήσεις ομάδων υψηλού κινδύνου στην Ελλάδα και την ΕΕ
 • Ιδιωτικές και κοινωνικές αποδόσεις της εκπαίδευσης σε ομοιογενείς εκπαιδευτικές ομάδες στην Ελληνική αγορά εργασίας
 • Παιδική φτώχεια και φτώχεια ηλικιωμένων: Σύγκριση Ελλάδας και Ε Ε
 • Αποτελεσματικότητα των αναδιανεμητικών πολιτικών στην Ελλάδα: ex post και ex ante analysis
 • Συγκριτική ανάλυση της επίδρασης του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην ανισότητα και φτώχεια σε Ελλάδα και ΕΕ.
 • Εργαζόμενοι φτωχοί και σύγχρονες μορφές απασχόλησης σε Ελλάδα και Ε Ε.
 • Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην ανισότητα και τη φτώχεια
 • Διαγενεακή μεταβίβαση της ανισότητας και της φτώχειας και κοινωνική προστασία: Συγκριτική ανάλυση σε Ελλάδα και ΕΕ.
 • Κοινωνική οικονομία και κοινωνική προστασία σε Ελλάδα και Ε Ε: Η εμπλοκή των θεσμών της κοινωνικής οικονομίας στις ενεργητικές πολιτικές ένταξης.
 • Η σύνδεση μεταξύ λειτουργικής και προσωπικής διανομής του εισοδήματος σε Ελλάδα και ΕΕ.
 • Οι επιπτώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη διανομή του εισοδήματος και ο ρόλος της κοινωνικής προστασίας.
 • Μέτρηση της απόλυτης φτώχειας στην βάση των αναγκών με ενδεικτικές επιμέρους διαστάσεις:
  • κατοικία
  • διατροφή
  • ένδυση και υπόδηση
  • μεταφορές
  • τηλεπικοινωνίες
  • υγεία
  • παιδεία
  • ψυχαγωγία – πολιτισμός
  • φύλαξη παιδιών

Μ4. Παρατηρητήριο πολιτικών Υγείας και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών
Θεματικοί άξονες

 • Θεσμικό πλαίσιο παροχών υγείας προς τους μισθωτούς εργαζόμενους
 • Προβλήματα υγείας και δημογραφικά χαρακτηριστικά του εργάσιμου πληθυσμού στην Ελλάδα
 • Τάσεις εξέλιξης και μεταβολές των παροχών και υπηρεσιών ασθενείας του ΙΚΑ
 • Δομή ποιότητα και επάρκεια των υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ
 • Βαθμός ικανοποίησης και απόψεις των χρηστών των υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ
 • Παροχές και υπηρεσίες υποστήριξης της απασχόλησης των εργαζόμενων γονέων με μικρά παιδιά στην Ελλάδα
 • Παροχές και υπηρεσίες υποστήριξης της μισθωτής απασχόλησης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην Ελλάδα.

Μ5. Παρατηρητήριο Απασχόλησης και αγορών εργασίας
Θεματικοί άξονες

 • Στρατηγικές ανάπτυξης Προγραμμάτων άμεσης (και δημόσιας) Απασχόλησης. Πιλοτικές έρευνες και προτάσεις εφαρμογής
 • Επαγγέλματα και επαγγελματικά δικαιώματα

 

Β. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν τόσο μεμονωμένοι ερευνητές ή συγκροτημένες ομάδες φυσικών προσώπων (άτυπες) υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη τους είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΣΙΝΕ.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά συγκεκριμένους θεματικούς άξονες των Μονάδων του Παρατηρητήριου. Η αίτηση θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Μεθοδολογική προσέγγιση του έργου, η οποία θα καλύπτει ανά Μονάδα του Παρατηρητήριου τους θεματικούς άξονες για τους οποίους εκδηλώνεται ενδιαφέρον,
 • Ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τις απαιτήσεις των ανωτέρω θεματικών αξόνων. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων θα αναφέρονται τα ειδικά προσόντα εκάστου μέλους της ομάδας έργου, σε σχέση με τις απαιτήσεις των ανωτέρω θεματικών αξόνων.
 • Σύνθεση και κατανομή ρόλων της ομάδα έργου (αν η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων)
 • Προτεινόμενα παραδοτέα
 • Χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα αναφέρονται τα εξής:
 • το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ). Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης θα αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο,
 • το κόστος ανά προτεινόμενο παραδοτέο. Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος ανά παραδοτέο θα αναλύεται και ανά φυσικό πρόσωπο.

 

Γ. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα καλέσει σε διαπραγμάτευση τα φυσικά πρόσωπα ή της ομάδες φυσικών προσώπων, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια της συμβατότητας των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, της τρέχουσας απασχόλησης σχετικής ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά) με τους θεματικούς άξονες των Μονάδων του Παρατηρητήριου για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Για την τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη τα εξής:

 • Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων φυσικών προσώπων ή και ομάδων φυσικών προσώπων σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των θεματικών αξόνων των Μονάδων για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα, θα ληφθούν υπόψιν τα εξής:
  • μεθοδολογική προσέγγιση του έργου, η οποία θα καλύπτει ανά Μονάδα του Παρατηρητήριου τους θεματικούς άξονες για τους οποίους εκδηλώνεται ενδιαφέρον
  • επάρκεια κάλυψης των απαιτήσεων των ανωτέρω θεματικών αξόνων είτε αυτοτελώς (αν η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο), είτε από την ομάδα έργου (αν η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων)
  • σύνθεση και κατανομή ρόλων της ομάδα έργου (αν η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων)
  • προτεινόμενα παραδοτέα
 • Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται τα εξής:
 • το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ). Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης θα αξιολογείται για κάθε φυσικό πρόσωπο,
 • το κόστος ανά προτεινόμενο παραδοτέο. Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος ανά παραδοτέο θα αξιολογείται και από την άποψη της ανάλυσης του φυσικό πρόσωπο.

Για όσους επιλεγούν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υπογράψει προγραμματική συμφωνία στην οποία θα περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν ανά θεματικό άξονα και Μονάδα του Παρατηρητήριου, για την χρονική περίοδο 2010 -2013 /15. Η συμβασιοποίηση θα αφορά σε ετήσιο προγραμματισμό και αντίστοιχα παραδοτέα.

Δ. Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι τις 3/11/2010 και ώρα 15.00 μ.μ., στην κάτωθι διεύθυνση:
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71α, Αθήνα τ. τ 106.81, κα Μ. Πλατή mplati@inegsee.gr , 210 3327758.

 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.