Πρόσκληση (5000996-16) εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του Πακέτου Εργασίας 4 (ΠΕ4) «Μονάδα Φτώχειας, Ανισότητας και Κοινωνικού Αποκλεισμού».

26 Ιανουαρίου 2018
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

 

Στο πλαίσιο της Πράξης «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000996, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», και του Υποέργου 1 «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ», το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 22/01/2018 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου με ερευνητή/τρια στο πλαίσιο του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και του ΠΕ4 «Μονάδα Φτώχειας, Ανισότητας και Κοινωνικού Αποκλεισμού».

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ σύμφωνα με την από 22/01/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη ερευνητή/τριας με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 στο Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ.

 

Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

γ. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Φ. Αθουσάκη: τηλ. 210-8202257, e-mail: f.athousaki@inegsee.gr

Σ. Ζούπα: τηλ. 210-8202249, e-mail: s.zoupa@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.