Πρόσκληση (5003379/Β) Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μια (1) θέση Εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων, στο πλαίσιο της πράξης «υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379.

24 Μαΐου 2018
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 22/5/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Αναδιαμόρφωση και Επαναπροσδιορισμός Μεθοδολογίας Ανάπτυξης, Επικαιροποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση εμπειρογνώμονα στην ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων, ο/η οποίος/α θα συμμετάσχει στην κοινή Επιστημονική Επιτροπή μεταξύ του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και του ΙΜΕ/ ΓΣΕΒΕΕ με στόχο την ανάπτυξη προδιαγραφών εκσυγχρονισμένης μεθοδολογίας, προτύπων και εργαλείων εκπόνησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και Πλαισίων Προγραμμάτων.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα.

 

Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στα «Σχετικά Αρχεία» της Πρόσκλησης).

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

γ. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

  • αριθμημένα και
  • σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και την αίτηση συμμετοχής.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Παναγιώτης Νάτσης: τηλ. 210-3327772, e-mail: pnatsis@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: