ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (5000945/18) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

18 Σεπτεμβρίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», και των Υποέργων 1 έως 5 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης στην απασχόληση στους άξονες ΛΑΠ, ΜΕΤ, ΜΕΤ – Στερεά Ελλάδα, ΠΑΠ – Αττική και ΠΑΠ – Νότιο Αιγαίο», το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 03/09/2019 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση έργου  με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη θέση του επιστημονικού συνεργάτη νομικού του πανελλαδικού δικτύου συμβουλευτικών και υποστηρικτικών εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών, με στόχο την ανάπτυξη και λειτουργία νομικών υπηρεσιών σε θέματα εργασιακών σχέσεων, κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης, στοχευμένων προς τα Άτομα με Αναπηρία.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαλτούμα Ε. (τηλ. 210-3327770), ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr

 

Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 4/10/2019 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από 18/9/2019 έως 4/10/2019  (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) και ώρα 14.00 σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής – εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

γ. Απλές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων, αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

Κατά την σύναψη της σύμβασης θα προσκομισθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

2ος όροφος

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ» [Αρ.Προκήρυξης:5000945/18]

της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,  Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», και των Υποέργων 1 έως 5 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης στην απασχόληση στους άξονες ΛΑΠ, ΜΕΤ, ΜΕΤ – Στερεά Ελλάδα, ΠΑΠ – Αττική και ΠΑΠ – Νότιο Αιγαίο».

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων,  σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Περί Προσωπικών Δεδομένων 2016/679.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.