ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5000945 / 22 για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ενός εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη που θα υποστηρίξει την Ομάδα Έργου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας, καθώς και για την ανάπτυξη και λειτουργία on line χρηστικών εφαρμογών στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000945

28 Νοεμβρίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.), του Υποέργου 6 «Διαμόρφωση των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων, ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής λειτουργίας και επιμορφωτικών / συμβουλευτικών διαδικασιών του στελεχιακού δυναμικού», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη που θα υποστηρίξει την Ομάδα Έργου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας, καθώς και για την ανάπτυξη και λειτουργία  on line χρηστικών εφαρμογών.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαλτούμα Ε. (τηλ. 210-3327770), ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr

Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 13/12/2019 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

 

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την 29η/11/2019 μέχρι τις 13/12/2019 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν, σε διακριτά μέρη:

Τμήμα 1: Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης).

Τμήμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας.

Τμήμα 5: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας.

Τμήμα 6: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Κατά την σύναψη της σύμβασης θα προσκομισθούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.

 

Στον κλειστό φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας  Εύης Μπαλτούμα

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5000945/22  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000945

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.