Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5000996/Α1) Γραφίστα/στριας για τον σχεδιασμό των Newsletters

29 Μαρτίου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 12/01/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών Εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδ. ΟΠΣ 5000996, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υποέργου 1: «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» και του Πακέτου Εργασίας 7 «Κύκλος Διαδικτυακών Θεματικών Εργαστηρίων (Online Workshops)», προβαίνει στη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5000996_Α1) για τη θέση του/της Γραφίστα/στριας, ο/η οποίος/α θα αναλάβει τον γραφιστικό σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση των εκροών του Υποέργου 1, ΠΕ7 που απολήγουν στον σχεδιασμό των Newsletters.

 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/06/2022.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00, στα γραφεία του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Τ.Κ. 10681, Αθήνα.

 

Οι υποψήφιοι /ες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο:

Τμήμα 1: Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης).

Τμήμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 3: Ευκρινές φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας.

Τμήμα 5: Μέσα απόδειξης του γραφιστικού σχεδιασμού και σελιδοποίησης πολυσέλιδων εντύπων/βιβλίων τουλάχιστον 80 σελίδων.

 

Οι φάκελοι των υποψηφίων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 10681 – Αθήνα (4ος όροφος) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Στους κλειστούς φακέλους πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Δήμητρας Μάντεση

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5000996/Α1

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ «ΓΡΑΦΙΣΤΑ/ΣΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΤΩΝ NEWSLETTERS» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, ΠΕ 7 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000996.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.