Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Γ5) μελετητών/συγγραφέων για την επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του/της «Ηχολήπτη/τριας» καθώς και την ανάπτυξη του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος

20 Μαΐου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), με την από 19/05/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» και του Πακέτου Εργασίας 2 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων και ανάπτυξη πλαισίων προγραμμάτων»,  προβαίνει σε δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (5003379/Γ5) για την επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του/της «Ηχολήπτη/τριας» καθώς και την ανάπτυξη του αντίστοιχου Πλαισίου Προγράμματος.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 05/06/2020 και ώρα 14:00.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο:

 
https://apps.inetraining.gr
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.