Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Λ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

11 Μαΐου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 06/04/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου  2 «Συστημική παρέμβαση για την πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού»  και του του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τράπεζας θεμάτων για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Προσανατολισμού»,

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη/ επιστημονικής συνεργάτιδας συμβούλου υποστήριξης συγγραφέων εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και τράπεζας θεμάτων για την ειδικότητα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Προσανατολισμού.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής της υποψηφιότητάς τους (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) από τις 11/05/2020 έως και την 01/06/2020 και ώρα 14:00.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες δύναται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους με ΕΝΑΝ από τους κάτωθι τρόπους: είτε ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Α) Στην περίπτωση της ταχυδρομικής υποβολής υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να αποστείλουν την υποψηφιότητά τους σε κλειστούς φακέλους, με συστημένη επιστολή ή courier.

Β) Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ακολουθώντας τον σύνδεσμο:
 

https://apps.inetraining.gr

 
Σε κάθε περίπτωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα παρατίθενται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας Πρόσκλησης.
 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.