Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5003379/Ν) για συμμετοχή σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης – ΣυΕΠ

5 Απριλίου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 04/03/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη – προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της κλαδικής επαγγελματικής κατάρτισης και διασύνδεσή της με διαδικασίες πιστοποίησης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο διαρθρωτικής προσαρμογής των εργαζομένων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5003379, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 2 «Συστημική παρέμβαση για την πιστοποίηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/ Επαγγελματικού Προσανατολισμού»  και του Πακέτου Εργασίας 2 «Πιλοτική εφαρμογή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό/ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας»,

Προσκαλεί εργαζόμενους του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους σε δύο (2) πιλοτικά προγράμματα εξ αποστάσεως συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό / Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης (ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://apps.inetraining.gr/prosklisi-5003379n/  συνοδευόμενης από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Τετάρτη 21/04/2021 και ώρα 14:00.

 

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ηλεκτρονικά ως εξής:

Ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://apps.inetraining.gr πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών όπως ορίζονται στο άρθρο 6.2 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο τηλ. 210-3327733 ή μέσω e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.