Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5043320/Δ) Πληροφορητών/τριών για συμμέτοχη στην ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

27 Απριλίου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 05/04/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 50433209, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν ως πληροφορητές/τριες στο έργο της ανάπτυξης ή επικαιροποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων συγκεκριμένων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου [δύο (2) ανά επάγγελμα/ειδικότητα].

Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της στην περίπτωση επικαιροποίησης υφιστάμενου επαγγελματικού περιγράμματος. Πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της στην περίπτωση νέου επαγγελματικού περιγράμματος.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 28/05/2021 και ώρα 14:00.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν από τις 27/04/2021 έως τις 28/05/2021 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

Σημειώνεται ότι ο/η κάθε υποψήφιος/φια δύναται να συμμετέχει ως πληροφορητής/τρια το ανώτερο σε τέσσερα (4) επαγγέλματα/ειδικότητες.

Κάθε υποψήφιος/-ια δύναται να υποβάλλει αίτηση σε έως έξι (6) επαγγέλματα/ειδικότητες, εφόσον τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή, ο/η υποψήφιος/-ια θα πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση για κάθε επάγγελμα/ειδικότητα.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα στο e-mail: dimitra@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.