Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5043320/E1) δύο (2) επιστημονικών συνεργατών που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού του Υποέργου 1.

11 Μαΐου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 21/04/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού του Υποέργου 1.

Είδος σύμβασης: Δύο (2) συμβάσεις έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Έως δεκαέξι (16) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της Πράξης.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 24/05/2021 και ώρα 14:00.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://apps.inetraining.gr/prosklisi-5043320epe1/ και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Ε1/Α Συμβουλευτική υποστήριξη των ομάδων ανάπτυξης 23 επαγγελματικών περιγραμμάτων
Ε1/Β Συμβουλευτική υποστήριξη των ομάδων ανάπτυξης 21 επαγγελματικών περιγραμμάτων

 

Η επιλογή των υποψηφίων ανά θέση θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης, βάσει της τελικής βαθμολογίας τους.

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κανδυλιώτη Μαρία στο e-mail: markandil@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.