Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5043320/E2) δύο (2) επιστημονικών συνεργατών που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού του Υποέργου 1.

1 Φεβρουαρίου 2022
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 27/01/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων»,

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για δύο (2) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Επιστημονικού Συντονισμού του Υποέργου 1.

Είδος σύμβασης: Δύο (2) συμβάσεις έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Έως οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής τους και σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της Πράξης.

 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν το δικαίωμα υποβολής φακέλου υποψηφιότητας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.inegsee.gr ήτοι από τις 01/02/2022 έως και τις 14/02/2022 και ώρα 14:00.

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

Στην Αίτηση Υποψηφιότητας και ειδικότερα στην επιλογή «Συνημμένα δικαιολογητικά», το πεδίο ΤΜΗΜΑ 8: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 4 Ν. 1599/1986) έχει παραμείνει εκ παραδρομής και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες, κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφιότητας, να μην λάβουν υπόψη τους την εν λόγω επιλογή.


Οι φάκελοι των υποψηφίων κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο εντύπως μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, επί της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 10681 – Αθήνα (4ος όροφος) ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη επιστολή ή courier).

Οι σφραγισμένοι φάκελοι πρέπει να περιλαμβάνουν, σε διακριτά μέρη, τα παρακάτω:

–    Τμήμα 1: Αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης).

–    Τμήμα 2: Βιογραφικό σημείωμα.

–    Τμήμα 3: Τίτλοι σπουδών.

–    Τμήμα 4: Αποδεικτικά συγγραφικής εμπειρίας.

–    Τμήμα 5: Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων στο πεδίο της διά βίου μάθησης.

–    Τμήμα 6: Αποδεικτικά εμπειρίας στην ανάπτυξη Επαγγελματικών Περιγραμμάτων.

–    Τμήμα 7: Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μάντεση Δήμητρα: 2103327733, dimitra@inegsee.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!

Στην Αίτηση Υποψηφιότητας και ειδικότερα στην επιλογή «Συνημμένα δικαιολογητικά», το πεδίο ΤΜΗΜΑ 8: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 4 Ν. 1599/1986) έχει παραμείνει εκ παραδρομής και δεν θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες, κατά τη συμπλήρωση της Αίτησης Υποψηφιότητας, να μην λάβουν υπόψη τους την εν λόγω επιλογή.

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.