Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5043320/Β1) Μελετητών/συγγραφέων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

18 Μαΐου 2022
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 15/05/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων» και του Πακέτου Εργασίας 1 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων συγκεκριμένων κλάδων, επαγγελμάτων και ειδικοτήτων», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να αναλάβουν το έργο της επικαιροποίησης Επαγγελματικών Περιγραμμάτων συγκεκριμένων επαγγελμάτων και ειδικοτήτων.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 02/06/20222 και ώρα 23:59.

 

 

Kάθε υποψήφιος/φια δύναται να αναλάβει την ανάπτυξη της μελέτης ενός μόνο επαγγελματικού περιγράμματος. Συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή σε ομάδες ανάπτυξης περιγραμμάτων όπως αυτή προέκυψε από τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης 5043320/Β που δημοσιεύτηκαν στις 14/03/2022 στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Κάθε υποψήφιος/-ια δύναται να υποβάλλει αίτηση σε έως δύο επαγγέλματα/ειδικότητες, εφόσον τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://apps.inetraining.gr και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κοροτζή Κατερίνα στο e-mail: korotzi@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.