Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (5075008/Β) Εμπειρογνωμόνων Επαγγελματικών Περιγραμμάτων

5 Αυγούστου 2022
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ) υλοποιεί ως συμπράττων δικαιούχος φορέας μέρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη – επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5075008.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και αφορά συνολικά στην υλοποίηση δράσεων από σύμπραξη φορέων (ΕΟΠΠΕΠ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – συντονιστής, ΣΤΕΓΗ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΕΛΕ και ΙΝΣΕΤΕ) για την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων (εφεξής ΕΠ και ΠΕΠ) με σκοπό την αναβάθμιση του θεσμού της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Συνολικά αναμένεται να επικαιροποιηθούν από τους συμπράττοντες φορείς (εκτός του ΕΟΠΠΕΠ) εκατόν είκοσι τέσσερα (124) υφιστάμενα ΕΠ & ΠΕΠ και να αναπτυχθούν τριάντα εννέα (39) νέα.

Στο παραπάνω πλαίσιο το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ υλοποιεί το Υποέργο 2 «Δράσεις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ανάπτυξη-επικαιροποίηση και πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων προγραμμάτων» και συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 2 «Ανάπτυξη και επικαιροποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων» και σύμφωνα με την από 11/07/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με την με αρ. πρωτ. 302/01-07-2021 ΑΥΙΜ του ΥΕΧ της πράξης με MIS 5075008, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν ως ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ επαγγέλματος/ων στο έργο της ανάπτυξης και επικαιροποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων και πλαισίων εκπαιδευτικών προδιαγραφών προγραμμάτων συγκεκριμένων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων με σύμβαση μίσθωσης έργου.

 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση μίσθωσης έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου, στην περίπτωση επιλογής από τον/την υποψήφιο/α της επικαιροποίησης υφιστάμενου/ων ΕΠ & ΠΕΠ είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της, ενώ στην περίπτωση της ανάπτυξης νέου/ων ΕΠ & ΠΕΠ σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986) και να μεταφορτώσουν στα αντίστοιχα πεδία αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως και τις 18/09/2022 και ώρα 23:59.

 

 

Κάθε υποψήφιος/-ια δύναται να αιτηθεί και να συμμετέχει ως εμπειρογνώμονας στην ανάπτυξη της μελέτης σε έως και τέσσερα (4) ΕΠ & ΠΕΠ από το σύνολο των αναφερόμενων (είτε υφιστάμενα είτε νέα).

Εντός της ίδιας ομάδας εργασίας ανάπτυξης ΕΠ & ΠΕΠ κάθε υποψήφιος/ια δύναται να αναλάβει έναν και μόνο από τους ρόλους: συγγραφέας, εμπειρογνώμονας, εμπειρογνώμονας (εκπρόσωπος), εμπειρογνώμονας (επαγγελματίας), σύμβουλος.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://apps.inetraining.gr και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο ΙΧ της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κοροτζή Κατερίνα στο e-mail: korotzi@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.