Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου επιστημονικού προσωπικού σε αυτοχρηματοδοτούμενες ή/και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις ή έργα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (κωδ. 4014)

16 Νοεμβρίου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 15/11/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προκειμένου για την υλοποίηση των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί ή/και θα υλοποιήσει, στα παρακάτω επιστημονικά πεδία δράσης:

  • Διά Βίου Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Εκπόνηση επαγγελματικών περιγραμμάτων, Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων,
  • Συμβουλευτική και πληροφόρηση εργαζομένων και ανέργων,
  • Διερεύνηση, ανάλυση, αποτύπωση και πρόγνωση των επικείμενων αλλαγών και μεταβολών σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού,

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη/τιδας.

Η θέση αφορά σε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, εκτιμώμενης διάρκειας από 15/12/2017 έως 14/06/2019.

Ως τόπος εργασίας ορίζεται δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 17/11/2017 μέχρι τις 01/12/2017 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους στη διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, Υπόψη Κας  Κύρου Αλίκης.

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Οι υποψήφιοι / ες υποβάλουν κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (είναι αναρτημένη στη δημοσίευση της πρόσκλησης).

β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών, αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται απαραίτητο σε απλά φωτοαντίγραφα) αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση.

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κύρου Αλίκη: τηλ. 210-3327724, email: aliki-k@inegsee.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr έως την ημερομηνία λήξης της παρούσης πρόσκλησης.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.