Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

4 Αυγούστου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 και υλοποιείται υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. με τη συμμετοχή φορέων υλοποίησης (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, Αναπτυξιακή Καρδίτσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ), το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 12/07/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προκειμένου για την υλοποίηση της ενέργειας Α «Επαγγελματική συμβουλευτική», στο μέρος που του αναλογεί, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για:
Δύο (2)  θέσεις στελέχους/ων διοικητικής υποστήριξης, με τόπο απασχόλησης για τη μία θέση την έδρα του φορέα στην Αθήνα και τη δεύτερη θέση στο παράρτημα του φορέα στη Λάρισα.
Μία (1) θέση στελέχους/ων συντονισμού και υποστήριξης, με τόπο απασχόλησης το παράρτημα του φορέα στη Λάρισα.
Όλες οι θέσεις αφορούν σε μισθωτή σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου, εκτιμώμενης διάρκειας από 1/9/2017 έως 26/02/2018, μετά από τρίμηνη δοκιμαστική περίοδο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά με συστημένη επιστολή) στο πρωτόκολλο του INE ΓΣΕΕ, το αργότερο έως τις 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά αρχεία”

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά αρχεία”

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: