Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) στελέχους ομάδας έργου με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους ενεργειών στο έργο με κωδικό «EGF/2017/003 GR/Attica retail» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020.

13 Φεβρουαρίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΚΕΚ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 22/1/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο: της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ “EGF/2017/003 GR/Attica retail», με κωδικό ΟΠΣ 5032901 και συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), περιόδου 2014-2020 με τίτλο: «Ενέργειες που αφορούν απολύσεις σε επιχειρήσεις στον κλάδο 47 της NACE Αναθ. 2 (Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στην επιπέδου NUTS 2 Περιφέρεια Αττικής (EL30) και άλλες 10 Περιφέρειες της χώρας», που υλοποιείται από το  Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (φορέας υλοποίησης) με συμμετέχοντες φορείς υπό τη συνολική του ευθύνη (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ, ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης στελέχους της ομάδας έργου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης μέρους ενεργειών του έργου που αναλογεί στο φορέα και συγκεκριμένα για την υλοποίηση της ενέργειας Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου.

 

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο (είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά με συστημένη επιστολή) στο πρωτόκολλο του ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ στη διεύθυνση: ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Εμ. Μπενάκη 71Α ΤΚ 10681, Αθήνα (6ος όροφος),  από τις 13 έως 21 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα 3 της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Φωτεινή Καζαντζίδη στο τηλ. 2103327722 και στο e- mail: info@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.