Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου δύο (2) φιλολόγων – επιμελητών/τριών μελετητικών προϊόντων (κωδ.: 5004206-5)

26 Μαΐου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο των Υποέργων 2 «Δράσεις διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων» και 3 «Ανάλυση του εγχώριου παραγωγικού υποδείγματος και ανίχνευση των αναγκών σε επαγγελματικές ειδικότητες και δεξιότητες» της Πράξης «Εξειδικευμένες συστημικές παρεμβάσεις αποτύπωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης των εξελίξεων σε κλάδους, επαγγέλματα, ειδικότητες και δεξιότητες» με κωδικό ΟΠΣ 5004206, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους για δύο (2) θέσεις φιλολόγων – επιμελητών/τριών οι οποίοι/ες θα αναλάβουν τη γλωσσική, ορθογραφική, γραμματική και συντακτική επιμέλεια μελετητικών προϊόντων.

Είδος συμβάσεων: Σύμβαση έργου.

Αριθμός συμβάσεων: Δύο (2).

Διάρκεια συμβάσεων: Από την ημερομηνία υπογραφής τους έως 29/04/2022, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, χωρίς αύξηση των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση αμοιβών.

 

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει 09/06/2021 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Πρόσκληση και στο Παράρτημα I αυτής.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ειρήνη Πουρνιά, e-mail: e.pournia@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.