ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη που θα πλαισιώσει την ομάδα των συμβούλων απασχόλησης του Υποέργου 1 για τη διάδοση και παρακολούθηση της υπηρεσίας e – συμβουλευτική

6 Ιουλίου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 10/06/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.), του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών – ΛΑΠ», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση εξειδικευμένου επιστημονικού συνεργάτη που θα πλαισιώσει την ομάδα των συμβούλων απασχόλησης του Υποέργου 1 για τη διάδοση και παρακολούθηση της υπηρεσίας e – συμβουλευτική

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση έργου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Μια (1)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/10/2020.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαλτούμα Ε. (τηλ. 210-3327770), ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr

 

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν έως και  τις 21/07/2020 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) και ώρα 14.00 σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους

 

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την 07η/07/2020 μέχρι τις 21/07/2020 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν, σε διακριτά μέρη:

Τμήμα 1: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 2: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της αγγλικής 

Τμήμα 5: Ευκρινή φωτοαντίγραφα της γνώσης χειρισμού H/Y στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Τμήμα 6: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας στο πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην απασχόληση.

Τμήμα 7: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών τεκμηριωμένης εμπειρίας στο συντονισμό ή/και το σχεδιασμό και οργάνωση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σχετικά με θέματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

 

 

Στον κλειστό φάκελο να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Εύης Μπαλτούμα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5000945/24  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΑΙΣΙΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ e – συμβουλευτική ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5000945

Της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» το οποίο υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και του Υποέργου 1 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών – ΛΑΠ»

 

 

 

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 21/07/2020 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας, δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.