Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ενός/μιας (1) επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας για την επιστημονική εποπτεία και επιμέλεια ερευνητικού/ μελετητικού έργου παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων με κωδικό 5043320-2Β.

19 Σεπτεμβρίου 2022
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων – Β Κύκλος» της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν τις υποψηφιότητες τους για μία (1) θέση επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας ο/η οποίος/α θα αναλάβει την επιστημονική εποπτεία και επιμέλεια του ερευνητικού/ μελετητικού έργου παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων.

Είδος συμβάσης: Σύμβαση έργου.

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως 30 Απριλίου 2023, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, χωρίς αύξηση της προβλεπόμενης αμοιβής.

 

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει στις 03/10/2022 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους/ες. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και στο Παράρτημα Ι αυτής.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ειρήνη Πουρνιά: τηλ. 210-3327736, e-mail: e.pournia@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.