Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ενός/μίας επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας για την εκπόνηση μελέτης προοπτικής διερεύνησης δεξιοτήτων (skills foresight) στον τομέα της αγροδιατροφής – μεταποίησης τροφίμων (5031891-1)

11 Δεκεμβρίου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 26/11/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις ΙΝΕ ΓΣΕΕ» της Πράξης «Παρεμβάσεις των Κοινωνικών Εταίρων για τη διερεύνηση δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της αγοράς εργασίας» με κωδικό ΟΠΣ 5031891, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»,  προσκαλεί ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση επιστημονικού/ής συνεργάτη/ιδας για την εκπόνηση θεματικής ποιοτικής μελέτης δεξιοτήτων στον τομέα της αγροδιατροφής – μεταποίησης τροφίμων.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου

Διάρκεια σύμβασης: Από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31/08/2021, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση παράτασης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της Πράξης, χωρίς αύξηση της προβλεπόμενης στην παρούσα αμοιβής.

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει 30/12/2020 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του έντυπου ταχυμεταφοράς.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αλίκη Κύρου, e-mail: aliki-k@inegsee.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.