Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου επιστημονικού συνεργάτη/ιδας για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) εκπαιδευτών σε θέματα πιστοποίησης – (5002418-5)

24 Απριλίου 2019
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» και κωδικό MIS 5002418, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», του Υποέργου 4 «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης στον κλάδο του τουρισμού» και του Πακέτου Εργασίας 1 (ΠΕ 1): «Ενέργειες υποστήριξης και συντονισμού της Πράξης», το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 08/04/2019 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προσκαλεί ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη θέση του/της επιστημονικού συνεργάτη/ιδας για την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) εκπαιδευτών σε θέματα πιστοποίησης.

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου

 

Η αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) έως και την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 14.00.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

 

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 και το Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης.

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Πλατή: τηλ. 210-3327781, e-mail: mplati@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.