Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου επιστημονικού συνεργάτη/ιδας στο πεδίο της Διά Βίου Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την εκπόνηση ερευνητικής μελετητικής εργασίας και σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

29 Νοεμβρίου 2018
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 27/11/2018 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προκειμένου για την υλοποίηση των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων Έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), προσκαλεί υποψήφιους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη/τιδας στο πεδίο της Διά Βίου Εκπαίδευσης, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την εκπόνηση ερευνητικής μελετητικής εργασίας και σχεδιασμού εκπαιδευτικών δράσεων.

 

 

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 14/12/2018 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

Σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

 

 

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 29/11/2018 μέχρι τις 14/12/2018 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (είναι αναρτημένη στη δημοσίευση της πρόσκλησης).

β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών, αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται απαραίτητο σε απλά φωτοαντίγραφα) αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση.

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

 

 

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 29/11/2018 μέχρι τις 14/12/2018 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (είναι αναρτημένη στη δημοσίευση της πρόσκλησης).

β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών, αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται απαραίτητο σε απλά φωτοαντίγραφα) αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην αίτηση.

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Πλατή Μαρίας

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ/ΙΔΑΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Η ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr έως την ημερομηνία λήξης της παρούσης πρόσκλησης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Πλατή: τηλ. 210-3327781, email: mplati@inegsee.gr

 

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.