ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ / ΙΔΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα» της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416

17 Ιανουαρίου 2023
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 08/12/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, στο πλαίσιο της Πράξης «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069416 (MIS) του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση και ειδικότερα στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Δράσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας με πρακτική άσκηση (ΙΕΚ) στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) – Ανατολική Μακεδονία / Θράκη, Δυτική Ελλάδα» και των πακέτων Εργασίας Π.Ε.1: Επιλογή εκπαιδευομένων Ι.Ε.Κ., Π.Ε. 3: Εξεύρεση θέσεων πρακτικής άσκησης στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για 492 εκπαιδευόμενους Ι.Ε.Κ., Π.Ε.4: Σύζευξη 492 εκπαιδευομένων Ι.Ε.Κ. με αντίστοιχες θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, Π.Ε. 5: Υλοποίηση πρακτικής άσκησης διάρκειας 6 μηνών, & ΠΕ 6: Παρακολούθηση της διαδικασίας της πρακτικής άσκησης από μέντορες.

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μια (1) θέση Συνεργάτη / ιδας μέλος της ομάδας Επιστημονικού συντονισμού του Υποέργου 1 της Πράξης.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση έργου

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: από την υπογραφή της σύμβασης ως 31/10/2023.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν από τις 17/01/2023 μέχρι τις 31/01/2023 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν, σε διακριτά μέρη:

Τμήμα 1: Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (όπως επισυνάπτεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης).

Τμήμα 2: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας

 

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατίθενται σε κλειστό φάκελο και να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ
ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, ΤΚ 10681 ΑΘΗΝΑ,
Υπόψη κου Γιώργου Γιώτη.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ / ΙΔΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΜIS 5069416 (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5069416/1)

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 31/01/2023 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας, δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους/ες.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.