Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου πέντε (5) επιστημονικών συνεργατών/ιδών για την εκπόνηση ερευνητικού/ μελετητικού έργου παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ειδικοτήτων με κωδικό 5043320-2Α.

2 Αυγούστου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Δράσεις διάγνωσης, παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων – Β Κύκλος», της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν τις υποψηφιότητες τους για πέντε (5) θέσεις επιστημονικών συνεργατών/ιδών για την εκπόνηση ερευνητικού/ μελετητικού έργου παρακολούθησης και ανάλυσης εξελίξεων και μεταβολών δεξιοτήτων επαγγελμάτων/ ειδικοτήτων.

Είδος συμβάσεων: Σύμβαση έργου.

Αριθμός συμβάσεων: Πέντε (5).

Διάρκεια συμβάσεων: Από την ημερομηνία υπογραφής τους έως 31 Αυγούστου 2022, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, χωρίς αύξηση των προβλεπόμενων στην παρούσα αμοιβών.

 

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει 10/09/2021 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους/ες. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και στο Παράρτημα Ι αυτής.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ειρήνη Πουρνιά, e-mail: e.pournia@inegsee.gr

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.