Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου τριών (3) επιστημονικών συνεργατών/ιδών για την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών/ μελετών σχετικά με τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με κωδικό 5043320-3Β.

10 Νοεμβρίου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Παρεμβάσεις για τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος», της Πράξης «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εργασίας, των επαγγελμάτων και τη συστηματική παρακολούθηση των μεταβολών του παραγωγικού περιβάλλοντος» με κωδικό ΟΠΣ 5043320, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.), προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν τις υποψηφιότητές τους για τρεις (3) θέσεις επιστημονικών συνεργατών/ιδών για την εκπόνηση επιστημονικών ερευνών/ μελετών σχετικά με τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Είδος συμβάσεων: Σύμβαση έργου.

Αριθμός συμβάσεων: Τρεις (3).

Διάρκεια συμβάσεων: Από την ημερομηνία υπογραφής τους έως 30 Σεπτεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης, σε περίπτωση παράτασης της Πράξης, χωρίς αύξηση των προβλεπόμενων στην παρούσα αμοιβών.

 

 

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών λήγει 26/11/2021 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους/ες. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση συστημένης ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

 

 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην αίτηση συμμετοχής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση και στο Παράρτημα Ι αυτής.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Στέλλα Ζούπα, e-mail: s.zoupa@inegsee.gr ή με την κα Φαίη Αθουσάκη, e-mail: f.athousaki@inegsee.gr

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.