Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο (2) επιστημονικούς συνεργάτες – συμβούλους εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» και της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002002 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».

7 Οκτωβρίου 2016
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 8 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» και της πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5002002 το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».

το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 07/10/2016 απόφαση του ΔΣ αυτού, δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη με σύμβαση έργου 2 επιστημονικών συνεργατών / συμβούλων εκπαίδευσης, οι οποίοι θα αναλάβουν την επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους συγγραφείς ώστε να υλοποιήσουν το έργο τους ως προς α) τις προδιαγραφές υλοποίησης εκπαιδευτικού έργου και ειδικά διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού (διαφάνειες παρουσίασης συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών διδασκαλίας και τυχόν συνοδευτικών υλικών ανά αντικείμενο κατάρτισης) και β) τη σύνταξη καταλόγου ερωτήσεων & απαντήσεων αποτίμησης/πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων ανά αντικείμενο κατάρτισης, για 13 αντικείμενα κατάρτισης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν σε σφραγισμένο φάκελο την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 15:00μ.μ. στη διεύθυνση Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, 10681 Αθήνα. Υπόψη κας Δήμητρας Μάντεση.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης.

β. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων (π.χ. συμβάσεις εργασίας, βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας, τίτλοι σπουδών, αναγνωρισμένη ισοτιμία τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου κρίνεται απαραίτητο σε απλά φωτοαντίγραφο), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την ακρίβεια των στοιχείων.

– αριθμημένα και

– σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται η υποβολή των δηλωθέντων εκπαιδευτικών υλικών, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή τουλάχιστον του εξώφυλλου, του πίνακα περιεχομένων και ενός τουλάχιστον κεφαλαίου τους.

γ. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Αλίκη Κύρου: τηλ. 210-3327724, και κα Καλλέργη Ελένη: τηλ. 210-3327714. Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://www.inegsee.gr/etisi-simvouli/

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.