Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο σύμβουλων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2014/015 EL/ Attica Publishing Activities»

23 Μαρτίου 2016
Για την υλοποίηση της Ενέργειας Α: Επαγγελματική Συμβουλευτική το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση σε φυσικά πρόσωπα με εξειδίκευση και εμπειρία  στην Επαγγελματική Συμβουλευτική με στόχο την υποστήριξη αριθμού έως 317 ωφελουμένων του Έργου σε θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, σταδιοδρομίας, απασχόλησης και αγοράς εργασίας. LOGO2
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Αρ. Πρόσκλησης  EGF/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES: 1

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΩΔ.: EGF/2014/015 EL/ Attica Publishing Activities»

 Η Ένωση Φορέων της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, «ΕΕΔΕ-ΙΝΕ ΓΣΕΕ» στο πλαίσιο του Έργου «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων που αφορούν σε απολύσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής» (κωδικός EGF/2014/015 EL/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES) πρόκειται να υλοποιήσει Πρόγραμμα για τους 705 πρώην εργαζομένους των 46 εταιρειών (βλέπε πίνακα 1) του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής μέσω ενεργειών:

Α. Επαγγελματικής Συμβουλευτικής

Β. Κατάρτισης (συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδικευμένης

κατάρτισης/ επιμόρφωσης)

Γ. Προώθησης επιχειρηματικότητας

Δ. Επιδότησης της κινητικότητας

Η ΕΥΕ-ΕΚΤ της Γ.Γ.Δ.Κ.Α.Π. του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια Αρχή Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (εφεξής ΕΤΠ) για το Έργο «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities».

Το Έργο, συνολικού προϋπολογισμού 6.244.500 ευρώ, συγχρηματοδοτείται κατά 60% από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εφεξής ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας.

Η ΕΥΕ-ΕΚΤ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 5.20862/5.15965/31-07-2015 Ανοικτής Πρόσκλησης, με την υπ’ αριθ. 6.1815/5.1604/17-02-2016 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας εκχώρησε μέρος των αρμοδιοτήτων της στην Ένωση Φορέων «ΕΕΔΕ-ΙΝΕ ΓΣΕΕ», για την υλοποίηση των ενεργειών Α, Β, Δ του ως άνω Έργου, αντίστοιχου προϋπολογισμού 4.834.500 ευρώ, με το 60% αυτού να καλύπτεται από τη χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και το 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας.

Πρόσβαση στον Συντονιστή εταίρο του Έργου (ΕΕΔΕ) εδώ: http://www.eede.gr/intermediate-management-agency/evropaiko-tameio-prosarmogis-etp-2014-2020/ulopoiisi-energeiwn-Attica-Publishing

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση 705 απολυμένων ατόμων από 46 επιχειρήσεις της Αττικής, την περίοδο αναφοράς 12/09/2013 – 12/06/2014, μέσω της υλοποίησης των ενεργειών Α, Β, Δ εντός περιόδου υλοποίησης από 17-02-2016 έως 28-11-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω:

 1. Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.
 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.
 3. Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες (φυσικά πρόσωπα) είναι επιθυμητό να διαθέτουν:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών επιπέδου Master ή Διδακτορικού στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.
 • Πιστοποιημένη ειδίκευση/ κατάρτιση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό.

Προθεσμία εγγραφής στο ΜΕΣΙΝΕ καθώς και αποστολής βιογραφικού ορίζεται η 8η Απριλίου 2016 και ώρα 14:00 μμ.

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται:

 • να εγγραφούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ) που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και ειδικότερα στον σύνδεσμο: http://spss.inegsee.gr/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=MESINE (για την ηλεκτρονική εγγραφή σας στο ΜΕΣΙΝΕ στην κατηγορία «Πεδίο Ενδιαφέροντος» επιλέγετε «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»)
 • να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση korotzi@inegsee.gr με αναφορά στην πρόσκληση και στον τίτλο του Έργου  «EGF– Attica Publishing Activities-1».
Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: