Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ειδικό επιστήμονα – μηχανικό πληροφορικής για την οργάνωση των δικτυακών υποδομών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιεί

27 Μαΐου 2020
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 19/05/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και σχετικά με τα αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιεί ή/και θα υλοποιήσει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΑΝΑΔ) και «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) καθώς επίσης και τη συνολική  λειτουργία του Φορέα, προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση, ειδικού επιστήμονα – μηχανικού πληροφορικής για την οργάνωση των υποδομών, στα πλαίσια των αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 

Η θέση αφορά σε σύμβαση έργου, εκτιμώμενης διάρκειας  12 μηνών.

Ο/η συνεργάτης καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του/της στους χώρους όπου σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα ανωτέρω προγράμματα, σε χρόνους και για διάρκεια που θα προσδιορίζεται βάσει των αναγκών σχεδιασμού και υλοποίησής (on call) τους των ανωτέρω προγραμμάτων.

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την 27.05.2020 μέχρι τις 11.06.2020 και ώρα 11:00 π.μ (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους στη διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, Υπόψη Κας Πλατή Μαρίας.

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (είναι αναρτημένη στη δημοσίευση της πρόσκλησης).

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

γ. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

–         αριθμημένα και

–         σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και την αίτηση συμμετοχής.

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

 

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μαρία Πλατή: τηλ. 210-3327781, e-mail: mplati@inegsee.gr  και την κα Μαρία Τσουκαλά: τηλ. 210-3327760, e-mail: marytsouk@inegsee.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr έως την ημερομηνία λήξης της παρούσης πρόσκλησης.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.