Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγγραφή νέων εκπαιδευτικών υλικών 471711-3

17 Ιουλίου 2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τη συγγραφή νέων εκπαιδευτικών υλικών.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (κωδ. MIS 411711) η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.05, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 3 «Μετατροπή Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Μορφή Εξ αποστάσεως [Παραγωγή – προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού & Mentoring (συμβουλευτική υποστήριξη) των εκπαιδευτώντων δράσεων κατάρτισης]»

το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 03/07/2014 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το έργο της συγγραφή νέου εκπαιδευτικού υλικού για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες.

Οι Θεματικές Ενότητες για τις οποίες θα εκπονηθεί νέο εκπαιδευτικό υλικό είναι οι ακόλουθες:

Θεματική ενότητα 1: «Διαχείριση διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας».

Θεματική ενότητα 2: «Δυναμική της Ομάδας και επικοινωνία στον εργασιακό χώρο».

Θεματική ενότητα 3: «Ψηφιακός Εγγραματισμός στις καθημερινές συναλλαγές».

 

Σημειώνεται ότι ο κάθε υποψήφιος δύναται να αιτηθεί για τη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού το ανώτερο σε δύο από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους έως την 01/08/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. στη διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, Υπόψη Κας Βαρβιτσιώτη Ρένας.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

2. Τους βασικούς Τίτλους Σπουδών.

3. Αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Βαρβιτσιώτη Ρένα: τηλ. 210-3327767, email: rvarvi@inegsee.gr και κα Κύρου Αλίκη: τηλ. 210-3327724. Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: