Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού

12 Νοεμβρίου 2014
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (κωδ. MIS 411711) η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.05, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 3 «Μετατροπή Προγραμμάτων Κατάρτισης σε Μορφή Εξ αποστάσεως [Παραγωγή – προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού & Mentoring (συμβουλευτική υποστήριξη) των εκπαιδευτών των δράσεων κατάρτισης]»

το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 23/10/2014 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε ένα (1) στέλεχος το έργο της επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης σε συγγραφείς εκπαιδευτικού υλικού.

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 28/11/2014 ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://inegsee.gr/simvoulos-ylikou

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους έως την 28/11/2014 και ώρα 13:00 μ.μ. στη διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, Υπόψη Κας  Κοροτζή Κατερίνας.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης
β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

  • αριθμημένα και
  • σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κοροτζή Κατερίνα: τηλ. 210-3327769, email: Korotzi@inegsee.gr . Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: