ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΥΟ (2) ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

21 Ιανουαρίου 2015
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Στο πλαίσιο της Πράξης: «Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από την ΓΣΕΕ στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» (κωδ. MIS 411711), η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» – Α.Π.05, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, και του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένοι κύκλοι συνδικαλιστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης» και του Υποέργου 2 «Προγράμματα ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων των συνδικαλιστικών εκπροσώπων και των εγγεγραμμένων μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων που εκπροσωπούνται στη ΓΣΕΕ»

το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 19/01/2015 απόφαση του ΔΣ αυτού, προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε δύο (2) συνεργάτες το διοικητικό συντονισμό και την υποστήριξη προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης στην Αττική.

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Πέμπτη 05.02.2015 ηλεκτρονική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://inegsee.gr/ipostiriksi

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους με τα δικαιολογητικά τους έως την 05.02.2015 και ώρα 13:00 μ.μ. στη διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, Υπόψη Κας  Κοροτζή Κατερίνας.

Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης
β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

  • αριθμημένα και
  • σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική αίτηση

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κοροτζή Κατερίνα: τηλ. 210-3327769, email: Korotzi@inegsee.gr . Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.