Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση ειδικού επιστήμονα – στο πεδίο των κοινωνικών/οικονομικών επιστημών, για σύμβαση παροχής έργου

21 Δεκεμβρίου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το «Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος» (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την από 12/12/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και προκειμένου για την υλοποίηση των αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων Έργων που υλοποιεί ή/και θα υλοποιήσει, στα επιστημονικά πεδία της Κοινωνικής Οικονομίας, της Κοινωνικής επιχειρηματικότητας καθώς και στα πεδία δράσης-παρέμβασης του Συνδικαλιστικού κινήματος για την προστασία και την ενημέρωση των καταναλωτών.

προσκαλεί ενδιαφερόμενους/ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για μία (1) θέση, ειδικού επιστήμονα – στο πεδίο των κοινωνικών/οικονομικών επιστημών

Η θέση αφορά σε σύμβαση έργου, εκτιμώμενης διάρκειας  12 μηνών.

Ως τόπος εργασίας ορίζεται δομή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την 21.12.2017 μέχρι τις 8.01.2018 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους στη διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ, Υπόψη Κας Σινογιώργου Ζωής.

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Οι υποψήφιοι / ες υποβάλουν κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής (είναι αναρτημένη στη δημοσίευση της πρόσκλησης).

β. τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων αριθμημένα και σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και την αίτηση συμμετοχής.

γ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Σινογιώργου Ζωή: τηλ. 210-3327710, email: zsinog@inegsee.gr

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, επίσης, να εισαχθούν στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ μέσω αίτησης που θα υποβάλλουν από την ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ www.inegsee.gr έως την ημερομηνία λήξης της παρούσης πρόσκλησης.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.