Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομές υλοποίησης δράσεων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «κωδ.: egf/2015/011 gr/supermarket larissa»

8 Αυγούστου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, υπό τη συνολική ευθύνη του και με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης:

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ,

προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενός ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Έργου με κωδ. EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα της Ενέργειας της Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, που θα αφορά στην εκμίσθωση πιστοποιημένων αιθουσών διδασκαλίας και πιστοποιημένων αιθουσών πληροφορικής, προκειμένου να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στις περιφερειακές ενότητες: Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας – Σποράδων, Τρικάλων και Πιερίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση ενιαίου μητρώου παρόχων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προκειμένου να υλοποιηθεί, από μέρος των προαναφερόμενων συμμετεχόντων φορέων (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ & ΚΑΕΛΕ ΕΣΕΕ) του εγκεκριμένου Έργου με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, η Ενέργεια Β1, εντός των μηνών Σεπτέμβριος 2017 – Ιανουάριος 2018. Αναλυτικότερα, για τις ανάγκες των προγραμμάτων προβλέπεται η εκμίσθωση πιστοποιημένων αιθουσών διδασκαλίας και πληροφορικής προς τους συμμετέχοντες φορείς που υλοποιούν την Ενέργεια Β1, από παρόχους συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίοι είναι αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2.

Το κόστος για την εκμίσθωση κάθε μιας από τις προαναφερόμενες αίθουσες που θα χρειαστεί για προγράμματα που θα υλοποιηθούν ανέρχεται στο ποσό των 350,00 € ανά καταρτιζόμενο που θα συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.A. και το τελικό ποσό θα προσδιορίζεται συνολικά από τον αριθμό των καταρτιζόμενων κατά την έναρξη του κάθε προγράμματος. Οι εκμισθωτές δεσμεύονται να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές τους (καθαρή αξία) μέχρι την ολοκλήρωση των προγραμμάτων.

Οι πάροχοι κατάρτισης που θα ενταχθούν στο μητρώο, θα επιλεγούν με κριτήρια τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια για την εκμίσθωση των αιθουσών και θα προχωρήσουν κατά σειρά κατάταξης και αναλόγως της διαθεσιμότητάς στη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με έναν από τους ακόλουθους συμμετέχοντες φορείς του έργου, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ).

Η αίτηση (βλέπε Παράρτημα Πρόσκλησης,στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”) διατίθεται σε έντυπη μορφή. Κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως την 22/08/2017 να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή να αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την παραπάνω αίτηση μαζί με συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο.

Σημειώνεται ότι το γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 πμ – 14.00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

Ο φάκελος κατατίθεται ή αποστέλλεται στη διεύθυνση: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα, θα φέρει την ένδειξη:
Αίτηση – Δικαιολογητικά συμμετοχής
για ένταξη σε ενιαίο μητρώο ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
για την αναζήτηση κατάλληλων εκπαιδευτικών χώρων (αίθουσες) ως υποδομές υλοποίησης δράσεων κατάρτισης
στο πλαίσιο του έργου:
« EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»
και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση
2. Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφομένων της αίτησης (βλ. παρ. 5)

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: