Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών επαγγελματικής συμβουλευτικής στο πλαίσιο του έργου με «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

13 Ιουλίου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Aντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση ενιαίου μητρώου συμβούλων α) ανθρώπινου δυναμικού, β) επιχειρηματικότητας, γ) κοινωνικής επιχειρηματικότητας από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., προκειμένου να υλοποιηθεί, από μέρος των προαναφερόμενων συμμετεχόντων φορέων του εγκεκριμένου Έργου με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, η Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», στην οποία συμπεριλαμβάνονται και δράσεις εκπόνησης business plan, εντός των μηνών Αύγουστος 2017 – Δεκέμβριος 2017. Ειδικότερα τα στάδια Α.1 έως Α.3 θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο το χρονικό διάστημα Αύγουστος 2017 – Σεπτέμβριος 2017.

Αναλυτικότερα, το έργο της εξατομικευμένης συμβουλευτικής και της εκπόνησης business plan θα υλοποιηθεί στις περιφερειακές ενότητες των νομών Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας – Σποράδων και Πιερίας και θα αφορά:
 στην πραγματοποίηση εξατομικευμένων συνεδριών του/της συμβούλου με τον/την ωφελούμενο/η. Συνολικά προβλέπονται 25 συνεδρίες ανά άτομο. Η διάρκεια των συνεδριών ανέρχεται σε 45 λεπτά έκαστη.
 στην εκπόνηση business plan, προσαρμοσμένων στο είδος της επιχείρησης που το κάθε ωφελούμενο άτομο πρόκειται να δημιουργήσει
Οι σύμβουλοι θα κληθούν, κατά σειρά κατάταξης και αναλόγως της διαθεσιμότητάς τους, να συνεργασθούν με τους εξής συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ.

Ειδικότερα, στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική», η οποία θα υλοποιηθεί από τους εξής συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης: Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ, υπό τη συνολική ευθύνη του Ε.Ι.Ε.Α.Δ., θα παρασχεθούν στο σύνολο των ωφελουμένων υπηρεσίες μέσω της υλοποίησης δράσεων σε μια σειρά σταδίων.

Τα στάδια αυτά αφορούν, όπως προαναφέρθηκε στο σύνολο των ωφελουμένων ατόμων, οι οποίοι διακρίνονται σε απολυμένους και NEETs και ανέρχονται κατά μέγιστο αριθμό σε 557 και 543 άτομα αντίστοιχα, στις περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Κεντρικής Μακεδονίας (Κεντρική Μακεδονία (EL12) και της Θεσσαλίας (Θεσσαλία) (EL14) και είναι τα εξής:
– Προ – Στάδιο: Πληροφόρηση για τους NEETs

– Α.1 Υποδοχή – καταγραφή ωφελουμένων και διερεύνηση αναγκών

– Α.2 Προσωπικός και επαγγελματικός απολογισμός
– A.3 Διαδικασία προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης – εκπόνηση αρχικού/συνοπτικού σχεδίου δράσης και παραπομπή σε ενέργειες
– Α.4 Ανάπτυξη και επεξεργασία του ατομικού σχεδίου δράσης
– Α.5 Παρακολούθηση / υποστήριξη των ωφελουμένων

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενέργειας Α περιλαμβάνεται και η εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων (business plan εφεξής), για ωφελούμενους που πρόκειται να επιδοτηθούν στο πλαίσιο της μη προκηρυσσόμενης από την παρούσα πρόσκληση ενέργεια Γ «Προώθηση επιχειρηματικότητας», προσαρμοσμένων στο είδος της επιχείρησης που το κάθε ωφελούμενο άτομο επιθυμεί να δημιουργήσει. Η εκπόνηση των business plan θα γίνεται με ευθύνη συνεργατών του υπομητρώου Β «Σύμβουλοι επιχειρηματικότητας» και υπομητρώου Γ «Σύμβουλοι κοινωνικής επιχειρηματικότητας».

Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (www.eiead.gr ), θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotformpro.com/71522353048956 και θα παραμείνει ανοικτή έως την 28η Ιουλίου 2017.
Κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως την 28η Ιουλίου 2017 να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή να αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την παραπάνω αίτηση μαζί με συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο.

Βλέπε στο πεδίο «σχετικά αρχεία»

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που διαθέτουν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις ανά υπομητρώο:
Υπομητρώο Α «Σύμβουλοι ανθρώπινου δυναμικού»
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού
2. Επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική ανθρώπινου δυναμικού τουλάχιστον τριών ετών
Υπομητρώο Β «Σύμβουλοι επιχειρηματικότητας»
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού
2. Επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας τουλάχιστον τριών ετών
Υπομητρώο Γ «Σύμβουλοι κοινωνικής επιχειρηματικότητας»
1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού
2. Επαγγελματική εμπειρία στη συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας ή/και επιχειρηματικότητας τουλάχιστον τριών ετών

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: