Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενιαίου μητρώου συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «ΚΩΔ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

4 Αυγούστου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:

«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020, υπό τη συνολική ευθύνη του και με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης:

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ,

προβαίνει στη δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση ενός μητρώου ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Έργου με κωδ. EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα της Ενέργειας Β1 με τίτλο: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».

Στο πλαίσιο αυτό, αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση Μητρώου Συνεργατών Γραμματειακών Υποστηρίξεων Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ., προκειμένου να υλοποιηθεί, από μέρος των προαναφερόμενων συμμετεχόντων φορέων του εγκεκριμένου Έργου με κωδικό EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa, η Ενέργεια Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση». Το έργο της παροχής υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας Πρόσκλησης θα ανατεθεί αποκλειστικά σε ενταγμένους στο Μητρώο αυτό σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου. Οι συνεργάτες γραμματειακής υποστήριξης θα κληθούν, κατά σειρά κατάταξης και αναλόγως της διαθεσιμότητάς τους, να συνεργασθούν με συμβάσεις μισθωτής εργασίας με τους εξής συμμετέχοντες φορείς υλοποίησης: το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ).

 

Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (www.eiead.gr ) και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotformpro.com/72013036048950 έως την 25η Αυγούστου 2017.

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν τα προσωπικά και εκπαιδευτικά τους στοιχεία. Επιπλέον δηλώνουν την επαγγελματική τους εμπειρία. Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. (www.eiead.gr ) και θα υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotformpro.com/72013036048950 έως την 25η Αυγούστου 2017.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση εγγραφής στο μητρώο. Κατόπιν οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν έως την 25η Αυγούστου 2017 να καταθέσουν αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή να αποστείλουν μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη την παραπάνω αίτηση μαζί με συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο.

Σημειώνεται ότι το γραφείο πρωτοκόλλου του ΕΙΕΑΔ λειτουργεί καθημερινές Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00 πμ – 14.00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς. Υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου «Κωδ.: EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» όπως συγχρηματοδοτείται κατά 60% από το ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 και 40% από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Ο φάκελος κατατίθεται ή αποστέλλεται στη διεύθυνση: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα, θα φέρει την ένδειξη: Αίτηση – Δικαιολογητικά συμμετοχής για ένταξη σε ενιαίο μητρώο συνεργατών γραμματειακών υποστηρίξεων στο πλαίσιο του έργου: « EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Εκτυπωμένη & υπογεγραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση

2. Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφομένων της αίτησης (βλ. παρ. 5)

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: