Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa»

4 Αυγούστου 2017
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης

«Ενέργειες που αφορούν απολύσεις από την επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΛΑΡΙΣΑ ΑΒΕΕ» στον κλάδο 47 της NACE ΑΝΑΘ. 2 (Λιανικό Εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) στις επιπέδου NUTS 2 Περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας (EL12) και της Θεσσαλίας (EL14) – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020,

υπό τη συνολική ευθύνη του και με τη συμμετοχή των εξής φορέων υλοποίησης:

Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ), Ινστιτούτο Εμπορίου & Υπηρεσιών (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ Ε.Σ.Ε.Ε.), Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ), Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ), Αναπτυξιακή Καρδίτσας και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας –ΕΛΚΕ,

προβαίνει στη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών, αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Έργου με κωδ. EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa και ειδικότερα για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της Ενέργειας Β.1: «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση».

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η συγκρότηση Μητρώου Εκπαιδευτών/τριών από τους φορείς που υλοποιούν την Ενέργεια Β.1 «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση», δηλαδή το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΚΑΕΛΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΚΕΚ ΙΝΕ ΓΣΕΕ). Το Μητρώο θα συγκροτηθεί από πιστοποιημένους, από τον ΕΟΠΠΕΠ, εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες του Έργου. Ειδικότερα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα είναι συνολικής διάρκειας 300 ωρών το καθένα, θα πραγματοποιηθούν με συμβατική μέθοδο σε πιστοποιημένες αίθουσες διδασκαλίας ή/και πιστοποιημένες αίθουσες πληροφορικής και θα περιλαμβάνουν τρεις Ενότητες Δεξιοτήτων ως εξής:

οι 100 ώρες θα αφορούν Οριζόντιες/Διαπροσωπικές Δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης δράσεων κοινωνικής οικονομίας,

οι 90 ώρες θα αφορούν την απόκτηση ή επικαιροποίηση σύγχρονων Ψηφιακών Δεξιοτήτων και

οι 110 ώρες θα αφορούν Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και τις τοπικές/περιφερειακές ανάγκες και προοπτικές απασχόλησης.

Με δεδομένο ότι το Μητρώο εκπαιδευτών θα είναι ανοιχτό, δεν θα υπάρξει τελικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων. Θα υπάρχει συνεχής εισροή αιτήσεων, οι οποίες και θα αξιολογούνται από επιτροπή αξιολόγησης που θα συσταθεί για το συγκεκριμένο σκοπό από το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. Οι πίνακες κατάταξης θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά 15ημερο) και θα εγκρίνονται με απόφαση Δ.Σ. του ΕΙΕΑΔ. Οι υποψήφιοι/ες εκπαιδευτές/τριες κατατάσσονται σύμφωνα με την περιφέρεια υλοποίησης και ανά περιφερειακή ενότητα που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους και στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Επιλέγονται δε ανάλογα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν (σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια), τη γεωγραφική τους εγγύτητα με την περιοχή όπου θα υλοποιηθούν τα προγράμματα καθώς και τη διαθεσιμότητά τους τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που προκύπτει ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων.

Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ (www.eiead.gr), θα υποβάλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotformeu.com/71971810937363 και θα παραμείνει ανοικτή έως την 26η Δεκεμβρίου 2017

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Όλοι οι υποψήφιοι εκπαιδευτές/τριες υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν τα ΣΤΕΠ τα οποία διαθέτουν, τα προσωπικά και εκπαιδευτικά τους στοιχεία, καθώς και τη διδακτική τους εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η αίτηση διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΕΙΕΑΔ (www.eiead.gr), θα υποβάλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotformeu.com/71971810937363 και θα παραμείνει ανοικτή έως την 26η Δεκεμβρίου 2017. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση εγγραφής στο Μητρώο. Επισήμανση 1: Οι υποψήφιοι που θα επιλέξουν στην ηλεκτρονική αίτηση αντικείμενα των Οριζόντιων/Διαπροσωπικών ή/και των Ψηφιακών Δεξιοτήτων οφείλουν, επιπλέον, να υποβάλουν εκτυπωμένη την παραπάνω αίτηση μαζί με συνοδευτικά δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος να φέρει την ένδειξη: Αίτηση – Δικαιολογητικά συμμετοχής για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών στο πλαίσιο του Έργου: «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa» στο πρωτόκολλο του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ή να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά (courier) τον ως άνω φάκελο στη διεύθυνση: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), Κ. Παλαμά 6-8, Τ.Κ. 111 41, Αθήνα. Η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφοράς (courier) αντίστοιχα αποτελεί απόδειξη της ημερομηνίας υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο ως άνω φάκελος θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 1. Εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση. 2. Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 5. Περισσότερα για τη διαδικασία αξιολόγησης των Οριζόντιων/Διαπροσωπικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, βλ. παρ. 6.1 και 7. Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα ληφθούν υπόψη και για όσους από τους παραπάνω υποψήφιους δηλώσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και ΣΤΕΠ τα οποία αφορούν αντικείμενα Εξειδικευμένων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Δεν θα χρειαστεί, δηλαδή, να ξαναστείλουν επιπλέον δικαιολογητικά, δεδομένου ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των Οριζόντιων/Διαπροσωπικών και Ψηφιακών Δεξιοτήτων καλύπτουν και τα αντίστοιχα των Εξειδικευμένων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Περισσότερα για τη διαδικασία αξιολόγησης των Εξειδικευμένων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, βλ. παρ. 6.2 και 7. Υλοποίηση Ενεργειών στο πλαίσιο του Έργου με κωδικό «EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa», όπως συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 9/14 Αιτήσεις αποστέλλονται έως τις 26.12.2017, οπότε και θεωρούνται εμπρόθεσμες. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν. Επισήμανση 2: Οι υποψήφιοι που θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μόνο για τις Εξειδικευμένες Επαγγελματικές Δεξιότητες, δεν θα υποβάλουν σφραγισμένο φάκελο με εκτυπωμένη την αίτησή τους και τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 5. Μόλις οριστικοποιηθούν τα αντικείμενα κατάρτισης των Εξειδικευμένων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, και σε περίπτωση συνεργασίας, οι υποψήφιοι θα κληθούν από τους φορείς υλοποίησης να καταθέσουν φάκελο με δικαιολογητικά (εκτυπωμένη αίτηση και τα αποδεικτικά δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην παρ. 5), προκειμένου να ακολουθήσει αντιπαραβολή των στοιχείων της αίτησής τους με το περιεχόμενο του φακέλου των δικαιολογητικών. Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση σχετικά με τον τόπο και τον χρόνο αποστολής των φακέλων από τους φορείς υλοποίησης.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: