Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης για το Έργο «Κωδ.: EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities»

15 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β1: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»,ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 46 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Απευθύνεται σε:

Πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας.

 Aφορά Ωφελούμενους:

Πρώην εργαζόμενους-ες από 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων (κλάδος οικονομικής δραστηριότητας με δευτεροβάθμιο κωδικό 58 και τίτλο «Υπηρεσίες εκδοτικών δραστηριοτήτων» κατά τη στατιστική ταξινόμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ε.Ε (NACE), αναθ. 2).

Προϋπολογισμός: δεν θα υπερβεί τις 903.000,00 χιλιάδες ευρώ (903.000,00 €) Χρηματοδότηση: Η Ενέργεια με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» αποτελεί μέρος του εγκεκριμένου έργου με κωδικό «EGF/2014/015 EL/Attica Publishing Activities» και συγχρηματοδοτείται κατά 60% από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, περιόδου 2014-2020 και κατά 40% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Η Ένωση Φορέων ΕΕΔΕ/ ΙΝΕ ΓΣΕΕ (εφεξής Ένωση) με συντονιστή την ΕΕΔΕ και εταίρο το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, στην οποία έχει εκχωρηθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης (ΕΥΕ-ΕΚΤ), σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύστημα Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020 (ΦΕΚ 1565/Τεύχος Β/27-07-2015), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου (εφεξής Έργο) με τίτλο: «Χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 για τη χρηματοδότηση ενεργητικών μέτρων που αφορούν σε απολύσεις στον κλάδο 58 της NACE Αναθ. 2 (εκδοτικές δραστηριότητες) στην επιπέδου NUTS II Περιφέρεια Αττικής» (κωδικός EGF/2014/015 EL/ATTICA PUBLISHING ACTIVITIES, εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενέργεια Β.1 του ως άνω έργου, με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Β.1 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 46 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΩΔΙΚΟ 58 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων 46 επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης» στο πλαίσιο της παρούσας (ιστοσελίδα Ενέργειας http://www.apa-egf.gr ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αποκλειστικά Ωφελούμενοι του Έργου οι οποίοι είναι πρώην εργαζόμενοι από τις 46 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής του κλάδου των εκδοτικών δραστηριοτήτων (βλέπε πίνακα 1) και συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών) προέκυψε η εγγραφή τους στο «Μητρώο Ωφελουμένων» της παρούσας.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει έγγραφο με προσωπικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ) από τους φορείς της Ένωσης για να επιλέξει, στη συνέχεια, τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ο ΚΑΣ ταυτίζεται με τον κωδικό επιταγής κατάρτισης.

Η Ενέργεια της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στην περιφέρεια της Αττικής. Το φυσικό αντικείμενο της Ενέργειας, το οποίο είναι η ολοκληρωμένη παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης 300 ωρών από κάθε ωφελούμενο που θα συμμετέχει, θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως την 7η Νοεμβρίου 2016.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Ενέργειας (στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης) δε θα υπερβεί το ποσό των 903.000,00 €.

Οι επιχειρήσεις που προέρχονται οι 705 πρώην εργαζόμενοι του Έργου

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ
1 T.C.T MEDIA GROUP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 02
2 D.A. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 02
3 D.B.A.S ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 06
4 QUEUE PRINT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 01
5 METRORAMA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 01
6 MOTOPRESS HELLAS ΑΕ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 11
7 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 10
8 PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS ΑΕΕ 03
9 PRESS TABAC AE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 02
10 REAL MEDIA ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ AE 07
11 SPORTDAY ΑΝ. ΕΜΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΚΔ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 06
12 TRECK ΑΒΕΕΕ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΑΕΒΕ 06
13 UP ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 22
14 WEB ENTERTAINMENT EKΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 08
15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ 09
16 ΑΝΝΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ & ΣΙΑ 01
17 ΑΝ. ΒΙΟΜ. ΕΚΤΥΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΕΝΤΥΠΩΝ DIAMOND PRINT 14
18 ATTIKEΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 14
19 GRAFOPRINT ΑΒΕΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 10
20 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 25
21 ΔΟΛ 64
22 ΔΙΟΠΤΡΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ 03
23 Ε. ΣΠΥΡΟΥ – Γ. Κ. ΣΠΥΡΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 01
24 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΘΝΟΣ ΑΕ 21
25 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΕ 92
26 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 19
27 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ 32
28 ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕΤ 02
29 ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – EXPLORER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΕΤΑΙΡ. 22
30 EXPRESS – Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΕΚΔ. ΕΚΤΥΠ. ΑΕ 16
31 ΖΑΓΚΛΗΣ 02
32 Η ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Π&Π.Μ. 03
33 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΑΕ 31
34 Η.ΜΕ.ΠΕ.Τ ΑΕ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΗΛ. Μ. 25
35 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΕΕ 09
36 Θ.Μ. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 09
37 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 33
38 ΚΕΡΔΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 11
39 Κ.Μ.Π. ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 06
40 ΠΑΡΟΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ 02
41 SELENA ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ 10
42 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕΒΕ 18
43 ΤΗΛΕΡΑΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 06
44 ΤΡΙΤΗ ΟΨΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 35
45 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ 52
46 ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΕ 21
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ 46 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 705

 

Υποβολή αιτήσεων: Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 25/07/2016.

Διάρκεια υλοποίησης: Από 26 Αυγούστου έως 7 Νοεμβρίου 2016

Περισσότερα βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης» στο πλαίσιο της παρούσας (ιστοσελίδα Ενέργειας http://www.apa-egf.gr ). Περισσότερα βλέπε στο πεδίο «Σχετικά Αρχεία»

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: