Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμέτοχη στην ενέργεια: κατάρτιση με επιχορήγηση επιταγών κατάρτισης των πρώην εργαζομένων της “nutriart”

17 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ “NUTRIART” ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

Απευθύνεται σε:

Πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 Aφορά Ωφελούμενους:

Πρώην εργαζόμενους-ες της εταιρείας «NUTRIART», καθώς και νέους ανέργους, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και ειδικότερα στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Μαγνησίας.

Διάρκεια υλοποίησης: έως 20 Απριλίου 2016

Προϋπολογισμός: δεν θα υπερβεί τα δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες και επτακόσια πενήντα ευρώ (2.400.750,00 €)
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ), ως Φορέας στον οποίον έχει εκχωρηθεί μέρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής Διαχείρισης, για την υλοποίηση του Έργου με τίτλο: «Υλοποίηση Ενεργειών που Συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – Περίπτωση NUTRIART» και με κωδικό EGF/2014/001 EL/NUTRIART, εγκρίνει και εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η ενέργεια της κατάρτισης αφορά στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (TRAINING VOUCHER) των πρώην εργαζόμενων της Εταιρείας «Nutriart» καθώς και νέων ανέργων, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να ενταχθούν ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας 300 ωρών, θα υλοποιηθούν σε θεματικά αντικείμενα που προέκυψαν μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των ωφελούμενων στο πλαίσιο της Ενέργειας Α (Επαγγελματική Συμβουλευτική) του Έργου. Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης από τον ΕΟΠΠΕΠ που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης»(http://www.voucher.gov.gr/).

Ωφελούμενοι της Ενέργειας έχουν δικαίωμα συμμετοχής να είναι αποκλειστικά, οι πρώην εργαζόμενοι της εταιρείας «Nutriart» καθώς και οι νέοι άνεργοι, ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (NEETs), οι οποίοι συμμετέχουν στην Ενέργεια Α «Επαγγελματική Συμβουλευτική» του Έργου.

Κάθε ωφελούμενος θα παραλάβει (από τις 18/12/2015 έως τις 05/01/2016) έγγραφο με προσωπικό Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, για να επιλέξει, στη συνέχεια, τον πάροχο κατάρτισης στον οποίο θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Το φυσικό αντικείμενο της Ενέργειας θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως τις 20 Απριλίου 2016 (χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης)

 

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις

05/01/2015 στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Βλέπε στο πεδίο “Σχετικά Αρχεία”

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.

Ετικέτες: