Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη – Συντονιστή των συμβούλων εργαζομένων και ανέργων των μονάδων παροχής υπηρεσιών και των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης αντίστοιχα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945 (3) το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Υποέργου 6 «Διαμόρφωση των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων, ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής λειτουργίας και επιμορφωτικών/συμβουλευτικών διαδικασιών του στελεχιακού δυναμικού»

11 Νοεμβρίου 2016
 • Πληροφορίες
 • Ημερομηνίες
 • Δικαιολογητικά
 • Οδηγίες
 • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 10/11/2016 απόφαση του ΔΣ αυτού, στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και του Υποέργου 6 : «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων, ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής λειτουργίας και επιμορφωτικών /συμβουλευτικών διαδικασιών του στελεχιακού δυναμικού»,
προτίθεται να συνάψει μια (1) σύμβαση έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο για τη θέση του  Επιστημονικού Συνεργάτη – Συντονιστή των συμβούλων εργαζομένων και ανέργων των μονάδων παροχής υπηρεσιών και των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης αντίστοιχα με στόχο το συντονισμό, την υποστήριξη αλλά και την αλληλοτροφοδότηση των συμβούλων ώστε να εφαρμόσουν τις διαδικασίες της πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των εργαζομένων και των ανέργων είτε στη δια ζώσης είτε στην εξ αποστάσεως μορφή.

Ο επιστημονικός συνεργάτης θα παρέχει τις παρακάτω εργασίες, όπως αυτές αποτυπώνονται στα Πακέτα Εργασίας ΠΕ 2, ΠΕ 3 και ΠΕ 4 της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 6 :

 • οργάνωση και συντονισμός των δράσεων του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές υλοποίησής του με έμφαση στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό (ΠΕ 2, ΠΕ 3)
 • συντονισμός και εποπτεία των συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των ωφελουμένων (διαρκής επαφή με τους Συμβούλους, αξιολόγηση της διαδικασίας) (ΠΕ 2, ΠΕ 3)
 • συμμετοχή στη συγγραφή των παραδοτέων των πακέτων εργασίας ΠΕ 2, ΠΕ 3, ΠΕ 4, όπως αυτά αναλύονται στην απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 6,
 • έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών εφαρμογής της μεθοδολογίας της συμβουλευτικής (ΠΕ 2, ΠΕ 3)
 • επιλογή και προσαρμογή των εργαλείων της επαγγελματικής συμβουλευτικής (ΠΕ 2, ΠΕ 3)
 • ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας και εμπιστοσύνης ως προς το φορέα υλοποίησης του έργου και τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής,
 • ενημέρωση για την πορεία της συμβουλευτικής διαδικασίας στον υπεύθυνο του συστήματος ανάπτυξης της συμβουλευτικής (ΠΕ 2, ΠΕ 3)
 • παραγωγή υλικού σχετικά με τους στόχους της διαδικασίας της συμβουλευτικής, των ενεργειών που περιλαμβάνει και του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης (ΠΕ 2, ΠΕ 3)
 • εκπαίδευση στη μεθοδολογία και τα εργαλεία του επιστημονικού προσωπικού του ΙΝΕ ΓΣΕΕ σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο (ΠΕ 4)
 • εποπτεία των συμβούλων σχετικά με τη μεθοδολογία συμβουλευτικής, τις διαδικασίες και τις ενέργειες αυτής (ΠΕ 2, ΠΕ 3)
 • συμμετοχή στα εργαστήρια και συναντήσεις επιμορφωτικού/συμβουλευτικού χαρακτήρα του στελεχιακού δυναμικού (ΠΕ 4)

Οι αρμοδιότητες του επιστημονικού συνεργάτη για την υποστήριξη των συμβούλων αφορά επιπλέον τις εξής δραστηριότητες:

 • Παρώθηση-παρακίνηση των συμβούλων,
 • Εξασφάλιση της επικοινωνίας και της παροχής πληροφόρησης,
 • Διαμόρφωση κουλτούρας και ευνοϊκού κλίματος,
 • Διερεύνηση του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και οικονομικού περιβάλλοντος όπου ασκείται η συμβουλευτική σε συνεργασία με τα στελέχη του ΙΝΕ και τους συμβούλους σε τοπικό επίπεδο, και θέληση να παρακολουθούν και να κατανοούν τις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης, εργασίας και οικονομίας,
 • Παροχή κατάλληλων πληροφοριών για τις σπουδές, τις συνθήκες εργασίας και τα επαγγελματικά περιγράμματα διαφόρων επαγγελμάτων,
 • Συνεργασία με τους συμβούλους και τα τοπικά στελέχη να διοργανώσουν ομαδικά εργαστήρια και συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους, κατά περίπτωση (ΠΕ 2, ΠΕ 3)
 • Υλοποίηση δια ζώσης ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής και ομαδικών εργαστηρίων πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς ωφελούμενους

Η προθεσμία κατάθεσης των φακέλων υποψηφιότητας λήγει στις 28/11/2016 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από τις 12/11/2016 μέχρι τις 28/11/2016 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) και ώρα 14.00 σε κλειστούς φακέλους της υποψηφιότητάς τους οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν:

α. Υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής

β. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

γ. Φωτοτυπίες των δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την ύπαρξη των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων

 • αριθμημένα και
 • σε συμφωνία με τα δηλωθέντα στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣΙΝΕ/ΓΣΕΕΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,2ος όροφος ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ»

[Αρ.Προκήρυξης:5000945-(3)]

 

της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ (ΜIS) 5000945, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και του Υποέργου 6 «Διαμόρφωση των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων, ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής λειτουργίας και επιμορφωτικών /συμβουλευτικών διαδικασιών του στελεχιακού δυναμικού».

 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων».

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαλτούμα Ε. (τηλ. 210-3327770), ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr).