Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μίας (1) Σύμβασης Έργου με εξειδικευμένο Επιστημονικό Συνεργάτη-Σύμβουλο για τη στελέχωση μιας (1) θέσης για την υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων σε θέματα απασχόλησης στην περιφέρεια Πελοποννήσου (νομός Αρκαδίας)

18 Ιανουαρίου 2021
  • Πληροφορίες
  • Ημερομηνίες
  • Δικαιολογητικά
  • Οδηγίες
  • Σχετικά Αρχεία

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την από 15/12/2020 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» με κωδικό ΟΠΣ 5000945, η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.), του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των περιφερειών μετάβασης  – ΜΕΤ» προτίθεται να συνάψει μία (1) σύμβαση έργου  με ένα  (1) φυσικό πρόσωπο για τη θέση του Επιστημονικού Συνεργάτη – Συμβούλου στην περιφέρεια Πελοποννήσου (νομός Αρκαδίας).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Μπαλτούμα Ε. (τηλ. 210-3327770), ηλεκτρονική διεύθυνση evi@inegsee.gr

 

 

Οι υποψήφιοι / ες καλούνται να υποβάλουν από την 19η/01/2021 μέχρι τις 02/02/2021 και ώρα 14:00 (ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου) σε κλειστούς φακέλους την υποψηφιότητά τους

 

 

Τμήμα 1: Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Τμήμα 2: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.

Τμήμα 3: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της επαγγελματικής εμπειρίας.

Τμήμα 4: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της αγγλικής

Τμήμα 5: Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών της τεκμηριωμένης επαγγελματικής εμπειρίας στο πεδίο της συμβουλευτικής υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού και της προώθησης στην απασχόληση.

Τμήμα 6: Υπεύθυνες Δηλώσεις αναφορικά με τη διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου καθώς και τη διαθεσιμότητα παρουσίας στα γραφεία του περιφερειακού ΙΝΕ/ΓΣΕΕ στην Τρίπολη τουλάχιστον τρείς (3) φορές

 

 

Στους κλειστούς φακέλους να αναγράφεται η ένδειξη:

ΠΡΟΣ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α, Τ.Κ. 10681 ΑΘΗΝΑ,

Υπόψη κας Εύης Μπαλτούμα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 5000945/25  ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ)

Της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων και ανέργων» το οποίο υλοποιείται μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο και του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις μονάδες παροχής υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης στον άξονα των περιφερειών μετάβασης – ΜΕΤ»

 

 

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Η αναλυτική βαθμολογία και ο φάκελος κάθε υποψηφίου/φιας αποτελούν προσωπικό δεδομένο και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο συνδρομής των απαιτούμενων και επιθυμητών προσόντων καθίσταται ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των υποψηφίων.

Η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών λήγει στις 02/02/2021 και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης ημερομηνίας, δε θα γίνεται αποδεκτή η κατάθεση προτάσεων από υποψηφίους.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο του φακέλου κρίνεται από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή του εντύπου ταχυμεταφοράς.

 

 

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία της προκήρυξης.